ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
ชมพระราชวัง 360 องศา
อักษร ก article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๑๘๔๑ กงกะนันทน์ Kankanandana พันจ่าเอกฮี้ สมุหบาญชีเรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อก๋ง 20/12/14  
๐๐๘๔ กงเกษตร์ Kankashetra ว่าที่นายตำรวจตรีมูล* มหาดเล็ก กรมพระตำรวจ ทวดคือพระกงไกรลาศ (คง) ปู่คือพระมหาดไทย (แสง) เมืองพิจิตร บิดาคือหลวงเกษตรเสนา (ลมุด) เมืองพิจิตร 22/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายตำรวจตรีมูล
๒๔๓๙ กงศบุตร Kansaputra นายร้อยโทลอย ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กับนายเทียน (บิดา) นายเทียนเป็นบุตรนายก๋ง 22/8/15  
๒๔๙๑ กงศะพุกก์ Kansabukka รองอำมาตย์เอก พระสยามนนทเฃตขยัน (จาด) ปลัดเมืองนนทบุรี ปู่ชื่อก๋ง บิดาชื่อขุนภาชนบรรจง (พุก) 5/9/15  
๕๕๖๙ กงสสมบูรณ Kansasampura^rna ขุนประสิทธิ์สัชฌากร (ชม) ศุภมาตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26/7/19  
๕๔๑๑ กงสะกุล Kansakula ขุนวิวัฒน์รัษฎากร (เจ๊ก) ศุภมาตราจังหวัดกระบินทร์บุรี 29/6/19  
๓๕๗๔ กงสะเตมีย์ Kansatemi^ya พลเสือป่าโต๊ะ กรมเสนาธิการเสือป่า 25/11/16  
๓๘๓๖ กฐีนะสมิต Kathinasmita ว่าที่นายหมู่ตรี เสริม กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อถิน ปู่ชื่อแย้ม 17/2/16  
๕๐๕๔ กณะโกมล Kanakomala พลราชนาวีเสือป่า ลมุน กองสารวัด กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อน้อย 31/5/19  
๕๒๐๐ กณะบุตร Kanaputra นายร้อยตำรวจโท ใย กองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อ น้อย 14/6/19  
๕๑๒๐ กณะสุต Kanasuta ขุนอุปถัมภ์สุขกิจ (เลื่อน) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อน้อย 14/6/19  
๕๐๕๙ กณานนท์ Kana^nanda พลเสือป่าจ้อย กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19  
๕๑๐๕ กณามระ Kana^mara ขุนจำเนียรธนกิจ (รอด) กระทรวงนครบาล บิดาชื่อน้อย 14/6/19  
๒๘๑๔ กถกานนท์ Kathaka^nanda นายพันตำรวจตรี หลวงปราบภัยพาล (เหล็ง) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่อแจ้ง 19/12/15  
๔๘๒๓ กทลิปัตรสมิต Kadalipatrasmita ขุนเวฬุคามเขตารักษ์ (หล่อ) นายอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปู่ทวดชื่อ ศุข บิดาชื่อตอง ปู่ชื่อยิ้ม 5/4/19  
๕๔๗๒ กนกนาค Kanakana^ga นายช่วง นายทะเบียนที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ชื่อทอง 5/7/19  
๕๕๘๙ กนกนาวิน Kanakana^vin นายเรือโท ทอง กระทรวงทหารเรือ 25/7/19  
๕๗๘๓ กนกมณี Kanakamani หลวงมโนรมย์นราทร (โชติ) นายอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ปู่ชื่อหลวงสิทธิโยธารักษ์ บิดาชื่อ นายร้อยตรีมณี 25/6/20  
๕๐๕๓ กนกศิริ Kanakasiri พลราชนาวีเสือป่า ป้อม กองสารวัดเสือป่า กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อ ประสมศรี บิดาชื่อ ทองสุก 31/5/19  
๖๔๑๕ กนกะประดิษฐ์ Kanakapratishtha รองอำมาตย์ตรี ประดิษฐ์ นายอำเภอนางเลิ้ง ปู่ชื่อสุวรรณ บิดาชื่อ ตุ้ย 16/9/22  
๕๘๙๑ กนกะปิณฑะ Kanakapinda พลเสือป่า กาไหล่ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายคำบิดา ปู่ชื่อก้อนทอง 1/2/20  
๔๘๘๓ กนกะรัตน์ Kanaka^ratana รองอำมาตย์ตรี โอ่ แพทย์ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ปู่ทวดชื่อทองแก้ว 5/4/19  
๕๕๖๖ กนกากร Kanaka^kara ขุนบรรหารราชการ (ทองอยู่) สรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/7/19  
๕๔๘๗ กนกาขุกุล Kanaka^khukul นายทองอิน กองจดทะเบียนบริษัท กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อขุนศรีภักดี (หนู) 5/7/19  
๕๓๗๓ กนกาญชลี   นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเจือ ประจำกองตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา กับนายเปีย (บิดา) ปู่ทวดชื่อทองอยู่ 29/6/19  
๐๔๖๖ กนิษฐกะ Kanishthaka มหาดเล็กวิเศษจิ๋ว กรมมหาดเล็ก 7/8/13  
๒๓๔๓ กนิษฐคุปต์ Kanishthagupta พันจ่าตรี คุ้ม ช่างกล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อน้อย 27/6/15  
๑๒๘๘ กนิษฐจินดา Kanishtachinta^ ขุนวีหิกรณบรรณกิจ (วงษ์) ปลัดกรม กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ บุตรหลวงพิทักษ์มนตรี (น้อย) เชื้อจีน 15/4/14  
๒๔๙๓ กนิษฐชาต Kanishthaja^ta ว่าที่อำมาตย์ตรี หลวงวิจารณโกษา (บาง) ปลัดกรมกองทูต กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อเกิด 5/9/15  
๑๔๔๙ กนิษฐดิษ Kaniashthatisha ขุนสิทธิพิพากษา (คร้าม) ผู้พิพากษาศาลเมืองประทุมธานี ปู่ชื่อนายน้อย บิดาชื่อนายดิษ 1/6/14  
๖๐๗๑ กนิษฐนาคะ Kanishthana^ga นายร้อยโท เล็ก กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐ 17/9/21  
๖๓๐๘ กนิษฐบุตร Kanishthaputra พันเด็กชาเอกเล็ก ประจำ กรมบัญชาการมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อซุ่นนิ้ม ปู่ชื่อขุนตระบะฤทธิรงค์ (บุตร) บิดาชื่อชม 22/4/22  
๑๔๔๘ กนิษฐพยาฆร์ Kanishthabya^ghra นายร้อยโท ขุนแผ้วภักดี (กิม) ครูสอนวิชาเลข โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อหิต ปู่ชื่อเสือ 1/6/14  
๑๘๑๔ กนิษฐภูติ Kanishthabhu^ti นายเรือโทหล่ำ ผู้บังคับการเรือตอร์ปิโด ๔ ปู่ชื่อน้อย 17/12/14  
๑๘๗๑ กนิษฐมาลย์ Kanishtama^lya ยายร้อยตรี เปลื้อง สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๒ กับนายพุ่ม (บิดา) บิดานายพุ่มชื่อน้อย 7/3/14  
๑๕๘๗ กนิษฐรัต Kanishtharata หลวงศรีวิเศษ (โจ้) ปลัดเมืองบุรีรัมย์ ปู่ทวดชื่อน้อย ปู่ชื่อรอด 9/9/14  
๒๖๖๙ กนิษฐสวัสดิ์ Kanishthasvasti นายเรือตรี สวัสดิ์ พแนกอาณัติสัญญา กรมเสนาธิการทหารเรือ ปู่ชื่อน้อย 25/10/15  
๔๗๐๗ กนิษฐสังกาศ Kaniashthasanka^sa ผู้กำกับตรี แม้น ครูใหญ่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม จังหวัดพระนคร ปู่ชื่อกาศ บิดาชื่อเล็ก 3/2/18  
๑๔๖๖ กนิษฐสุต Kanishthasuta นายร้อยเอก ขุนพลยุทธศักรธัช (เสม) หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อหลวงวาสุเทพ (น้อย) บิดาชื่อนายสุด 15/6/14  
๔๙๒๘ กนิษฐะยุกตะ Kanishthayukata นักเรียนแพทย์เสือป่าใช้ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อต้อย ปู่ชื่อเตีย 16/4/19  
๒๙๕๖ กนิษฐะสุนทร Kanishthasundara นายร้อยตำรวจตรี หนู กองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อจิ๋ว บิดาชื่อ พระเสนา (แช่ม) 8/3/15  
๐๘๑๑ กนิษฐะเสน Kanishthasen ขุนธราทรพิทักษ์ (อั้น) นายทะเบียนที่ดินเมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อน้อย 6/12/13  
๐๗๑๑ กนิษฐานนท์ Kanishtha^nanda นายร้อยเอกยวง ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม กระทรวงกระลาโหม ปู่เป็นหลวงอมรินทรรักษา (หนู) นายน้อย มหาดเล็กรัชกาลที่ ๓ เป็นทวด ปู่ทวดคือ หลวงสมบัติบดี (ฉิม) 3/10/13  
๒๓๑๑ กนิษฐายน Kanishtha^yana รองอำมาตย์โท ขุนถลางเถลิงศักดิ์ (เพิ่ม) ปลัดเมืองพังงา ทวดชื่อเล็ก ปู่ชื่อ หลวงโลกนรินทร (เรียง) 7/6/15  
๓๖๗๘ กบิลสิงห์ Kapilasinha มหาดเล็กสำรองฉัตร ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ บิดาชื่อ แสง ปู่ชื่อ สิงห์ 9/1/16  
๖๓๒๐ กปิญชรานนท์ Kapinjra^nanda นายร้อยตรีเฮง สัสดีจังหวัดกำแพงเพชร ทวดชื่อ เกียปโน ปู่ชื่อ สวนตุ๊น บิดาชื่อ ยี่โท่ง 29/4/22  
๑๔๙๓ กปิตถัย Kapitthaya นายร้อยเอก ขุนเทพานทร์ (เสน่ห์) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลชุมพร บุตรนายหมิ่วกังทั่ย 6/7/14  
๑๓๖๐ กปิตถา ณ กรุงเทพ Kapittha^ na Krungdeb นายร้อยเอก หม่อมราชวงศ์กาพย์ สมุหบาญชีกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ (พระองค์เจ้ากปิตถา) 21/4/14  
๓๘๘๘ กปิลกาญจน Kapialaka^nchana หลวงสุขเกษมสุโมทัย (กี่เซี้ยน) กนมการที่ปฤกษาจังหวัดสงขลา บิดาชื่อหลวงบำรุงโภคา (กิมหลอน) 21/3/16  
๓๖๑๒ กปิลกานนท์ Kapila^nanda พันจ่าเอกตั้งอี๋ สมุห์บัญชีกองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อหอย 11/12/16  
๔๖๘๐ กปิลวัฒนะ Kapila^vadhana นายร้อยโทเจริญ กรมทหารบกราบที่ ๙ บิดาชื่อนายเผือก 3/11/18  
๕๐๕๘ กมนะวิภาต Gamanavibha^ta พลพรานแจ่ม ประจำกรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเยื้อง 31/5/19  
๐๙๐๓ กมลคนธ* Kamalagandha พระยาพิรามราชสุภาวดี (ยุ้ย) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปู่ชื่อ บัว บิดาชื่อ กลิ่น 15/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กมลคนธ์"
๕๑๙๘ กมลจันทร์ Kamalachandra นายร้อยตำรวจโทจันทรา กรมตำรวจภูธร และท้าวอินทราชา (น้อย เมืองใจ) บิดา ปู่ชื่อพญาฦาชัย (ใจ) 14/6/19  
๕๒๐๒ กมลดิลก Kamalatikala นายร้อยตำรวจโทปิ๋ว กองตำรวจภูธรมณฑลพายัพ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อบัว 14/6/19  
๕๖๐๘ กมลธนี Kamaladhani พันจ่าโทรวย เรือรบหลวงพาลีรั้งทวีป บิดาชื่อใจ 26/7/19  
๑๗๖๘ กมลนาวิน Kamalana^vin นายนาวาโท หลวงประดิยัตินาวายุทธ (ศรี) ผู้บังคับการเรือพระที่นั่งมหาจักรี ราชองครักษ์ กับนายเล็ก (บิดา) ปู่ชื่อบัว 26/5/14  
๐๔๘๑ กมลยะบุตร Kamalaputra พระยาธรรมสารวิทยวิสิษฐภักดี (ฤกษ์) กระทรวงยุติธรรม ขุนประสาตร์ระงับกิจ (เชย) นอกราชการ หลวงราชทรัพย์พิสิษฐ์ (องุ่น) เลขานุการกรมพระคลังข้างที่ นายบัวเป็นบิดาพระยาธรรมสารวิทยๆ เป็นบิดาขุนประสาธน์ระงับกิจๆ เป็นบิดาหลวงราชทรัพย์ 11/8/13  
๐๔๖๐ กมลวาทิน Kamalava^din มหาดเล็กวิเศษบัว* กรมดนตรี 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสรรเพลงสรวง
๒๙๗๖ กมลสุทธิ Kamalasuddhi รองหุ้มแพรจิตร กองบัญชาการกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อพระยาวิเศษฦาไชย (บัว) บิดาชื่อขุนประภัทร์นวกิจ (สุด) 9/4/15  
๔๗๙๘ กมลาญชลี Kamala^njali หลวงวิชิเสนี (เทียบ) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อหลวงคลังสมบัติ (พุ่ม) บิดาชื่อนายใจ 5/4/19  
๐๖๗๗ กมลาภิรมย์ Kamala^bhiramya หลวงลิขิตบรรณาลักษณ์ (ชม) ปลัดกรม กรมพระคลังกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อบัว 21/9/13  
ร.๔-๐๘ กมลาศน์ ณ กรุงเทพ Kamala^sana na Krungdeb สำหรับเชื่อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้ากมลาสน์เลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 4/4/00  
๐๑๕๗ กมลาศวิน Kamalasvin หลวงสุมันตรเสนี (อิน) กรมพระอัศวราช พ่อคือจมื่นยุทธพิไชย (บัว) 3/7/13  
๔๘๗๔ กมุกะกมุล Kamukamakula รองอำมาตย์ตรีจัน กระทรวงมหาดไทย 5/4/19  
๐๔๓๔ กมุทกะ Kamudaka ขุนพิพิธรักษา (บัว) กรมชาวที่ 7/8/13  
๖๔๐๗ กมุทพิศมัย Kamudabismaya นายพิศมัย เสมียนเอก ศาลมณฑลอุดร ปู่ทวดชื่อดิฐ ปู่ชื่อหลวงศักดา (จร) บิดาชื่อขุนบรรฦาฤทธิ์ (บัว) 16/9/22  
๐๕๗๗ กมุทโยธิน Kamudayodhin นายร้อยเอก นายแกว่นพลล้าน (บัว) ผู้บังคับกองร้อยในกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต้องรับอาญาโทษยักยอกเงินหลวง ติดคุกและถูกถอด พ.ศ. ๒๔๕๘
๒๐๔๗ กมุทวณิช Kamudavanija นักเรียนทหารกระบี่สวัสดิ์ (ดำ) กรมโขนหลวง บุตรนายเผื่อน พ่อค้า 18/3/14  
๔๙๕๕ กมุทะรัตน์ Kamudaratna นักเรียนแพทย์เสือป่าเพิ่ม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อแก้ว 16/4/19  
๓๓๐๕ กรโกวิท Karakovida นายหมู่ตรีกร กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ 22/7/16  
๔๕๔๗ กรดิลก Kalatilaka มหาดเล็กวิเศษเจิม กรมบัญชาการสภาจางวางมหาดเล็ก ปู่ชื่อกอน บิดาชื่อมงคล 26/6/18  
๔๓๖๓ กรเตมีย์ Karatemiya รองผู้กำกับตรีเข่ง ครูรอง โรงเรียนวัดท่าพานิช จังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อชุ่ม ทวดชื่อกอน 22/2/17  
๒๑๙๗ กรถาศวิน Karatha^svin มหาดเล็กวิเศษกรด สารถีในกรมพระอัศวราช 14/4/15  
๔๕๗๐ กรพุกกะณะ Karabukkana นายร้อยตรีนาก สมุหบาญชีกรมทหารบกช่างที่ ๓ ทวดชื่อ ปู่ชื่อพุก 13/9/18  
๑๔๒๔ กรมสุต Karamasuta นายริด มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อหลวงไกรเดชะ (กรม) 4/5/14  
๐๙๕๔ กรมิกานนท์ Karamikananda ขุนอนุรักษ์ศิริสฐาน (มงคล) ปลัดกรมรักษาพระราชวังสนามจันทร์* ทวดชื่อกรม 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมชาวที่"
๐๗๔๑ กรรณสูต Karnasu^ta พระยาสุนทรสงคราม (อี้) ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อขุนบำรุงจีนประชา (หู) 17/10/13  
๓๔๙๒ กรรณะภูติ Karnabhu^ti นายร้อยโท ขุนไกรเกียรติกร (นาค) อัยการศาลทหารบกจังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อกัน บิดาชื่อเกิด 21/10/16  
๐๖๖๙ กรลักษณ Karalakshana หลวงสำเร็จสมบัติ* (ลม้าย) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาคือพระศิริสมบัติ (กร) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสำเร็จสมบัติ
๐๔๕๘ กรวาทิน Kara^vadin มหาดเล็กวิเศษกร กรมดนตรี 7/8/13  
๕๘๑๒ กรวีรานนท์ Karavira^nanda รองอำมาตย์ตรีพุฒ กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 4/9/20  
๔๘๕๐ กรเวช Karaveja ขุนบรรจงโรคารักษ์ (กร) แพทย์ประจำจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อแม่น ปู่ทวดชื่อหนู 5/4/19  
๐๒๗๒ กรสูต Karasu^ta จมื่นเทพสุรินทร์* (เปลื้อง) ปลัดกรมในกรมพระราชพิธี กระทรวงวัง บุตรพระยาบำเรอภักดิ์ (กร) 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสกลพิมาน
๑๔๒๒ กระตุปัณญา Kratupanya^ มหาดเล็กวิเศษฉาย มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อหลวงอรรคนารีพิเศษ (กรด) บิดาชื่อนายปั่น 4/5/14  
๑๓๗๕ กระตุฤกษ์ Kraturisksha นายพันตรีหลวงพิทักษ์นรินทร์ (ถมยา) สัสดีมณฑลพายัพ ทวดชื่อกรัต ปู่ชื่อหมี 25/4/14  
๑๘๗๕ กรัพณานนท์ Krabana^nanda นายร้อยตรีสิน แพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ ปู่ชื่อกรับ 7/3/14  
๕๑๒๕ กรุณานนท์ Karuna^nanda ขุนพิทักษ์นรทุษฐ์ พธำรงค์จันทบุรี บิดาชื่อขุนศรีรองเมือง (วอน) ปู่ชื่อหมื่นสวัสดิอุดม 14/6/19  
๐๗๒๑ กฤดากร ณ กรุงเทพ Krita^kara na Krungdeb สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ ซึ่งได้ทรงขอนามสกุลนี้ เมื่อขอนาม หม่อมราชวงศ์เจริญศักดิ์ บุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ซึ่งเกิดแต่เชื่อม* 7/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า หม่อมราชวงศ์เจริญศักดิ์ ในพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากรเป็นผู้รับพระราชทานนามสกุลนี้
๖๒๔๑ กฤษณกนก Krishnakanaka พลเสือป่าทอง ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อเฉย บิดาชื่อกฤษ 25/12/21  
๓๐๒๐ กฤษณกลิน Krishnakalin ว่าที่นายเรือตรีดำ นายช่างกล เรือเสือทยานชล 7/5/16  
๒๔๐๒ กฤษณกาญจน Krishnaka^nchana นายร้อยตำรวจโทจำรัส ผู้ช่วยผู้ตรวจการกองตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อทองคำ 20/7/15  
๑๗๕๒ กฤษณเกษตร* Krishnakshetra นายร้อยตรีบานเย็น ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘* ปู่ชื่อหลวงแขวง (ดำ) 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กฤษณเกษตร์" ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘"
๐๗๙๕ กฤษณคุปต์ Krishnakupta หลวงสารักษรการ (จีน) เสมียนตรามณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อคุ้ม บิดาชื่อพันพุฒอนุราช (ดำ) 4/12/13  
๑๐๒๘ กฤษณจันทร์ Krishnachandra นายร้อยตรีจัน ครูหนังสือไทย โรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม กับนายกัณหา (บิดา) 20/2/14  
๑๕๗๙ กฤษณจินดา Krishnachinta หลวงบริรักษ์นครเฃตร (ย้อย) นายอำเภอสันเทียะ เมืองนครราชสีมา กับนายเยิ้ม บิดา บิดานายเยิ้มชื่อจีนฃำ 9/9/14  
๒๖๔๙ กฤษณดุลย์ Krishnatulya ขุนฤทธิ์โทรการ (ปลี) กรมไปรษณ๊ย์โทรเลข ทวดชื่อคล้าม ปู่ชื่อคล้าย 17/10/15  
๒๐๐๔ กฤษณนัฎ Krishnsnata ขุนเชี่ยวรำฉลาด (แฉ่ง) ครูในกรมมหรศพ บิดาชื่อดำ 18/3/14  
๑๕๘๕ กฤษณนิล Krishnanila หลวงอดุลสารภัณฑ์ (เชิด) สรรพากรมณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อฃำ บิดาชื่อเขียว 9/9/14  
๒๕๔๒ กฤษณบัตร Krishnapattra อำมาตย์ตรี พระประทุมธานีศรีมหานัทยเฃต (ฟื้น) ผู้ว่าราชการเมืองประทุมธานี บิดาชื่อคล้าม ทวดชื่อปลี 26/9/15  
๕๒๑๗ กฤษณปัณณะ Krishnapanna นายร้อยตำรวจตรีคำ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อปั้น 14/6/19  
๑๖๕๒ กฤษณพุกก์ Krishnabukka นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (ภักดิ์) ราชองครักษ์เวร ผู้ช่วยจเรทัพบก ปู่ชื่อฃำ บิดาชื่อนายร้อยโทพุก 6/10/14  
๒๕๕๑ กฤษณมิตร Krishnamitra หลวงประสิทธิภักดี (เขียน) นายตรวจสุรายาฝิ่น เมืองอุไทยธานี บิดาชื่อพระยายอดเมืองขวาง (ฃำ) ปู่ชื่อพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (มิตร) 26/9/15  
๐๔๒๔ กฤษณโยธิน* Krishnayodhin นายร้อยเอกกฤษณ์* กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 5/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กฤษณะโยธิน" ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายร้อยเอก นายกล้าณรงค์ราญ
๓๐๕๑ กฤษณรมย์ Krishnaramya นายร้อยตำรวจตรีจิตร กองตำรวจภูธรจังหวัดเพ็ชรบุรี บิดาชื่อดำ ปู่ชื่อชม 14/11/16  
๒๑๐๐ กฤษณวณิช Krishnavanija นักเรียนทหารกระบี่จรัส (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายไฝ ฟ่อค้า 18/3/14  
๑๐๙๘ กฤษณเศรณี* Krishnasreni ขุวรรณวิจารกิจ (น่วม) เลฃานุการมณฑลราชบุรี กับนายสาย (บิดา) นายสายเป็นบุตรนายฃำ 7/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กฤษณะเศรณี" (รจ. ๓๐/๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๔)
๑๒๒๔ กฤษณสุวรรณ   นายร้อยโท พระเหมสมาหาร (ทองคำ) นายทหารพิเศษเมืองนครราชสีมา ปู่คือเจ้าพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) ผู้ปฤกษาราชการเมืองนครราชสีมา 4/4/14  
๑๔๖๔ กฤษณเหม Krishnahema นายร้อยเอก หลวงชาญณรงค์ (นิ่ม) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารที่ ๙ ปู่ชื่อนายทองคำ 15/6/14  
๓๐๐๐ กฤษณะกรรณ Krisshanakarana มหาดเล็กวิเศษม้วน กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อขำ ปู่ชื่อหู 16/4/16  
๒๘๑๕ กฤษณะกะลัศ Krishnakalasa นายร้อยตำรวจเอกขุนยงพลพ่าย (พลอย) ผู้บังคับลกองตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ทวดชื่อคำ ปู่ชื่อกลัด 15/12/15  
๔๓๖๙ กฤษณะจูฑะ Krishnachu^da นายหมู่โทล้วน กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขำ ทวดชื่อจู 22/2/17  
๑๙๑๑ กฤษณะเตมีย์ Krishnatemiya นายร้อยตรีพัน สมุหบาญชีกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ บิดาชื่อฃำ ปู่ชื่อฉ่ำ 7/3/17  
๔๔๙๒ กฤษณะทรัพย์ Krishnadrabya นายร้อยโทปั้น กรมทหารบกราบที่ ๗ ปู่ชื่อขำ ทวดชื่อทรัพย์ 6/6/18  
๐๙๙๘ กฤษณะบาล Krishnapa^la ขุนจำนงบริบาล (ปริก) กับว่าที่นายร้อยตรีอั้น แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารบก มณฑลกรุงเทพฯ บิดาขุนจำนงชื่อฃำ 13/2/13  
๖๒๕๔ กฤษณะพันธุ์ Krishnabandhu รองอำมาตย์ตรี หลวงชำนาญธนากร (จ่ำ) ศุภมาตราจังหวัดนครศรีธรรมราช กับนายเผือก (บิดา) ปู่ทวดชื่อขุนจำนงโยธี (ดำ) ปู่ชื่อขุนพิทักษ์สงคราม (ฉิม) 1/1/21  
๔๑๘๓ กฤษณะภักดี Krishnabhakdi นายร้อยตรีลมัย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๒ ปู่ชื่อขำ ทวดชื่อหลวงโยธาภักดี 29/8/17  
๑๘๑๑ กฤษณะภูติ Krishnabhu^ti นายเรือเอกแอ๊ด ผู้บังคับกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อกริด 17/12/14  
๒๙๔๙ กฤษณะโลม Krishnalom นายชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อคำ ปู่ชื่ออุย 8/3/15  
๓๖๔๒ กฤษณะศังข์ Krishnasankha เด็กชานะ กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน บิดาชื่อขำ ปู่ชื่อสัง 11/12/16  
๑๙๑๐ กฤษณะสมิต Krishnasmita นายร้อยตรีบุญ ประจำกองโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อหลวงพินิจภักดี (คล้ำ) ปู่ชื่อขุนชาดจำรัสศรี (แย้ม) 7/3/14  
๖๓๑๑ กฤษณะสุคนธ์ Krishnasugandha พันเด็กชาโทกฤษณ์ เสมียนโท กรมรถยนตรหลวง กับนายกลิ่น (บิดา) ปู่ทวดชื่อคง ปู่ชื่อหลวงพลภักดี (นวล) 22/4/22  
๐๗๕๔ กฤษณัมพก Krisnambaka นายร้อยตรีเจียม แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อดำ บิดาชื่ออ่ำ 6/11/13  
๖๒๑๖ กฤษณานนท์ Krishnananda นักเรียนแพทย์เสือป่าปรีดา ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายสุทธิ์ บิดา ปู่ชื่อกฤษณ์ 25/12/21  
๐๙๐๑ กฤษณามระ Krishna^mara พระยาพิทักษ์ทวยหาญ (ทองดำ) ผู้ว่าราชการเมืองประทุมธานี ปู่เป็นเมืองอุไทยราชธานี (ม่วง) 15/1/13  
๔๖๖๑ กฤษณายุธ Krishnayudh นายหนู หอทะเบียนที่ดินกรุงเทพฯ ทวดชื่แตง ปู่ชื่อขำ 18/10/18  
๕๘๔๒ กลกานนท์ Kalaka^nanda นายหมู่ตรีเก็บ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อกลัก 4/9/20  
๐๑๖๒ กล้วยไม้ ณ กรุงเทพ Klauaymai na Krungdeb หมื่นชำนาญภูเบศร์* (หม่อมหลวงบรรจง) กรมพระอัศวราช นามสกุลให้สำหรับหม่อมหลวงบรรดาที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (พระองค์เจ้ากล้วยไม้) 3/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงปราบพลแสน
๐๙๙๔ กลัญชัย Kalanjaya นายร้อยตรีเชย สมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อกลั่น 13/2/13  
๕๗๔๒ กลันกานนท์ Kalandaka^nanda พันเด็กชาโทดี กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลั่น 5/12/19  
๕๓๙๒ กลันฑปุระ Kalandapura นายร้อยตำรวจตรีเลื่อน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล ปู่ทวดชื่อกลั่น ปู่ชื่อเมือง 29/6/19  
๒๗๐๗ กลันตรานนท์ Kalantara^nanda ขุนทวีธนการ (ทองสุก) ข้าหลวงตรวจการกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 1/11/22  
๖๔๐๙ กลันทกพันธุ์ Kalandakabandhu รองอำมาตย์โท ขุนวรเวชวุฒิปรีชา (กิ่ง) แพทย์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ปู่ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อกลั่น บิดาชื่อพัน 16/9/22  
๕๑๓๕ กลันทกสุวัณณ Kalandakasuvanna ขุนธนกิจวิจารณ์ (คล้อย) นายเวรกองมหันตโทษ กรมราชทัณฑ์ ปู่ชื่อขุนบำรุงโยธา (กลั่น) 14/6/19  
๒๙๓๐ กลันทโชติ Kalandajoti ขุนฤทธิราญณรงค์ (เริก) นายอำเภอบ้านทวน ราชบุรี 8/3/15  
๑๐๙๒ กลันทนะบุตร* Kalandanaputra นายยิ้ม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานภาษีสุรา มณฑลราชบุรี ทวดชื่อพระยาอมรินทรฦาไชย (กลั่น) 6/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กะลันทนะบุตร" (รจ. ๓๐/๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๓)
๕๔๒๐ กลันทะ Kalanda ว่าที่นายหมู่ตรีอาจ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อิน ปู่ชื่อน่วม 29/6/19  
๕๘๑๖ กลันทะเลขกะ Kalandalekhaka มหาดเล็กวิเศษวาศ พแนกพระภูษา ห้องที่พระบรรทม กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลั่น บิดาชื่อเขียน 4/9/20  
๕๓๓๘ กลันทาขุ Kalanda^khu นายร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ กองตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี กับนายหนู บิดา 29/6/19  
๑๔๙๑ กลันทานนท์ Kakanda^nanda หลวงสโมสรราชกิจ (แย้ม) นายอำเภอเมืองปราณบุรี บุตรขุนอุดมภักดี (กลั่น) 6/7/14  
๒๙๒๕ กลัมพสุต Kalambasuta หลวงทิพย์ปริญญา (ธูป) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อกล่ำ บืดาชื่อสุด 8/3/15  
๔๒๑๐ กลัมพะบุตร Kalambaputra รองอำมาตย์ตรีบุญนาค แพ่งจังหวัดภูเก็ต บิดาชื่อทอง 27/9/17  
๒๙๗๑ กลัมพากร Kalambabha^kara หลวงพิทักษ์มานพ (รัตน์) ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บิดาชื่อหมื่นสกลคณารักษ์ (กล่ำ) 9/4/16  
๐๙๗๗ กลัมพานนท์ Kalamba^nanada นายร้อยโทสิงโต นายเวรกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อขุนสุพรรณรัศมี (กล่ำ) 12/2/13  
๕๒๓๐ กวยะปาณิก Kavayapanika นายร้อยตำรวจโทโต๊ะ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อกุ่ย บิดาชื่อปาณิก 14/6/19  
๑๒๓๗ กสิกผลิน Kasikaphalin หลวงจรัลชวนเพท (ชุ่ม) อาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ บิดาเป็นชาวนาและชาวสวน 4/4/14  
๐๐๔๔ กสิกร Kasikara นายรองวิไชยดุรงคฤทธิ์ (ยม) นายม้าต้น กรมพระอัศวราช* สกุลชาวนา 19/6/13 * ถูกถอด ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๖
๕๕๘๒ กสิณานนท์ Kasina^nanda นายล้วน กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19  
๓๒๑๘ กสิรัต   รองอำมาตย์โท ขุนบรรสานวิชาเชาวน์ (ภักดิ) ธรรมการจังหวัดพระประแดง ทวดชื่อบุญรอด หาเลี้ยงชีพทางทำนา 24/6/16  
๔๘๑๒ กะนกาศัย Kanaka^saya ขุนชลธารธุรารักษ์ (ทองอยู่) กรรมการพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อเรือน 5/4/19  
๑๑๓๒ กะรันตานนท์ Karanta^nanda นายแพ คลังเมืองปราณบุรี กับนายเปี่ยม (บิดา) บิดานายเปี่ยมชื่อกรั่น 10/3/13  
๔๑๔๘ กะรัสนันทน์ Karasanandana ขุนรัฎการโกศล (เกษ) ผู้ช่วยสมุห์บัญชี กาสรไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนอินทรไกรลาศ (กรัด) 3/8/17  
๑๔๗๖ กะราลัย Kara^laya นายร้อยเอกสำเภา ผู้บังคับกองร้อยที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ทวดชื่อนายกร ปู่ชื่อนายไล้ 15/6/14  
๒๕๙๗ กะริมกุล Karimakula หลวงทิพธารา (อิ่ม) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ทวดชื่อพระรัตนภักดี (อับดุลการิม) 3/10/15  
๑๔๙๕ กะรีกุล Karikula นายร้อยตำรวจโทจ่าง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองพัทลุง ปู่ชื่อนายช้าง 6/7/14  
๑๕๔๔ กะรีชนม์ Karijanoma ขุนวิธีเลขการ (จำปี) กองบาญชี กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงมหาสิทธิโวหาร (ช้าง) 21/7/14  
๒๙๙๓ กะรีบุตร Kariputra มหาดเล็กวิเศษมูล กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อช้าง 16/4/16  
๐๘๒๑ กะรีวัต Kari^vat นายร้อยเอกเจิม ปลัดกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ทวดชื่อนายช้าง ปู่ชื่อพระยาเกษตรรักษา (วัด) 10/12/13  
๕๔๖๔ กะละวิกสิต Kalavikasita พลเสือป่าฮะ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนอยุธยา บิดาชื่อแช่ม 5/7/19  
๓๙๙๙ กะลันตะบุตร Kalantaputra นายร้อยโทแม้น นายทหารคนสนิท ในกองพลทหารบกที่ ๔ ปู่ชื่อหลวงพิทักษนรินทรเสนี (กลัน) 6/6/17  
๔๔๘๔ กะลันตานนท์ Lalanta^nanda นายเรือตรีเชื่อม นายช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อกลั่น 30/11/18  
๒๑๒๑ กะลัมพกานนท์ Kalambaka^nanda พลเสือป่าชิต กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อกล่ำ 23/3/14  
๔๖๑๒ กะลัมพะทัต Kalambadat นายบุญภักดี (สำรวย) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง บิดาชื่อแย้ม ปู่ชื่อบุด ทวกชื่อกล่ำ 1/10/18  
๒๕๒๕ กะลัมพะนันทน์ Kalambananandana รองอำมาตย์โท หลวงวิสิฐโกษาวิจารณ (เผื่อน)) พระคลังมณฑลร้อยเอ็จ ปู่ชื่อกล่ำ 12/9/15  
๒๕๖๔ กะลัมพะวณิช Kalambavanija นายปุ่น มหาดเล็ก เสมียนโรงเรียนทหารกะบี่ลวง ปู่ชื่อกล่ำ สกุลพ่อค้า 29/9/15  
๔๖๙๓ กะลัมพะเหติ Kalambaheti พลเสือป่าวุฒิ พนักงานเครื่องยนต์โทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อกล่ำ 3/11/18  
๒๖๘๗ กะลัศวิภาต Kalasxibha^ta รองเสวกโทพอน อาจารย์โรงเรียนราชวิทยาลัย ปู่ชื่อหลวงอนันต์สมบัติ (กลัด) บิดาชื่อจ่าง 25/10/15  
๑๘๖๐ กะลัสนิมิ* Kalasanimi นายร้อยโทศุข รั้งนายทหารกรมพระธรรมนูญศาลมณฑลทหารพายัพ ปู่ชื่กลัด บิดาชื่อนิ่ม 20/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กลัสนิมิ"
๓๑๒๓ กังศะจินดา Kansachinta^ นายร้อยเอกรื่น กรมทหารบกราบที่ ๑๓ ปู่ชื่อกัง 3/6/16  
๓๙๙๖ กังศะนันทน์ Kansanandana นายร้อยตำรวจเอกขุนตระเวณรักษา (เทียนใช้) กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อกัง 2/6/17  
๓๖๐๘ กังศานนท์ Kansa^nanda ขุนแผ้วภูวดล (น้อม) นายอำเภอชนะสงคราม จังหวัดพระนคร 3/12/16  
๖๒๘๙ กังสชาต Kansaja^ti จ่าตรีนาม ร.น.ส. รั้งจ่าและสารวัดสุขาภิบาล กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ ปู่ทวดชื่อเกิด ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อกัง 25/3/21  
๐๖๒๘ กังสวร Kansavara นายร้อยโทวร กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อกัง 21/9/13  
๑๔๓๕ กัจฉปานนท์ Kacchapa^nanda นายปิ่น (เปรียญ) มหาดเล็กกองคลังเครื่องโต๊ะ ปู่ชื่อเต่า 1/6/14  
๓๘๖๖ กัจฉัปนันทน์ Kacchapanandana เด็กชาผล กองชาวที่พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อกระจับ 3/3/16  
๑๔๙๒ กัณฐโรจน์ Kantharochana นายพันตรี หลวงสวัสดิพิศาล (รอด) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลปราจินบุรี ปู่ชื่อกัน ปู่ทวดชื่อเรือง 6/7/14  
๒๗๗๓ กัณวะเศรษฐ Kanvasrestha หลวงอนุรักษ์ชลธาร (เฟื้อง) นายทะเบียนกรมเจ้าท่า ปู่ชื่อกัน ทวดชื่อยิ่ง 12/12/15  
๓๑๓๔ กัณศิลปิน Kanasilpin พระกัฏฐวิจารณ์จำนง (ปาน) ช่างแกะ กรมรองงาน กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงเทพรจนา (กัน) 4/6/16  
๕๖๓๑ กัณหกสิณ Kanhakasin จาสเอกชม กรมสรรพาวุธทหารเรือ และนายเละ บิดา ปู่ชื่อดำ 26/7/19  
๓๑๗๖ กัณหดิลก Kanhatilaka นายร้อยเอกเจิม ปลัดกรมทหารบกช่างที่ ๓ บิดาชื่อขำ 17/6/16  
๕๖๐๓ กัณหวยัคฆ์ Kanhavyaggha นายเรือตรีแหวน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายดำเป็นบิดา ปู่ชื่อเสือ 26/7/19  
๕๔๐๕ กัณหสิงห์ Kanhasinha พลเสือป่าสิงโต กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงอินทราพิจิตบรรจง (กีณฑ) 29/6/19  
๓๗๗๔ กัณหะกาญจนะ Kangaka^nchana พลเสือป่าทองดี กองลูกเสือที่ ๒ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อหลวงอร่ามศิริรักษ์ (ทองคำ) ตาชื่อพระยาประาอิทธิ์สงคราม (ขำ) 7/2/16  
๕๓๙๑ กัณหะเขต Kanhakhet นายร้อยตำรวจตรีทองดี กรมตำรวจภูธร ปู่ทวดชื่อหลวงอมรวิไชย (ดำ) 29/6/19  
๔๔๐๗ กัณหะดุล Kanhatula หลวงพิทักษ์อรรณพเขตร์ (ตั๋ว) กรมการพิเศษจังหวัดเพชรบุรี ปู่ชื่อคล้ำ ทวดชื่อชู 4/5/18  
๔๖๗๒ กัณหะทัต Kanhadat ขุนศรีจัตุรงค์ (เป๋อ) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ทวดชื่อชม ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อสี 26/10/18  
๔๖๑๑ กัณหะนิยม Kanhaniyama นายสวัสดิ์ภักดี (บุญมา) กรมสนามพลเรือน กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงอุภัยเสนา (ขำ) ทวดชื่อพระยานาวานุโยค (เนียม) 1/10/18  
๔๒๘๙ กัณหะมัจฉา Kanhamaccha^ พันจ่าเอกรุ่ง นายเวรกองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อกัน บิดาชื่อดุก 19/12/17  
๔๓๑๐ กัณหะยูวะ Kanhayu^va ขุนทิพบรรณาการ (ลด) ประจำแผนกราโชประโภค กระทรวงวัง ทวดชื่อหลวงญาณสิทธิ์ (ขำ) ปู่ชื่อขุนชำนาญนาเวศ (อยู่) 23/12/17  
๔๐๐๓ กัณหะวัณ Kanhavan นายเรือโทยิ้ม อัยการศาลทหารเรือกลาง บิดาชื่อขำ ปู่ชื่อศรี 6/6/17  
๒๒๔๗ กัณหะเวส Kanhavesa นักเรียนทหารกระบี่ สนิท (เล็ก) โรงเรียนทหารกระบี่ ปู่ชื่อฃำ พ่อค้า 7/5/15  
๖๔๐๕ กัณหะสัมฤทธิ์ Kangasamriddhi นายเปลื้อง เสมียนบาญชีพล ประจำป้อมผีเสื้อสมุท ปู่ชี่อทองคำ บิดาชื่อสัมฤทธิ์ 16/9/22  
๓๙๓๗ กัณหะสิริ Kanhasiri นายทองคำ พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดชุมพร กับนายบูรณ์ ปิดาปู่ชื่อขุนอินทรภักดี (ขำ) ทวดชื่อศิริ 27/4/17  
๓๘๔๗ กัณหะสุต Kanhasuta นายหมู่ตรีอั๋น กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงวิเศษภักดี (เอี่ยม) 18/2/16  
๔๕๓๕ กัณหะเสน Kanhasen ขุนบริบาลบรรณกิจ (พิมพ์) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

ปู่ชื่อนายบริบาลบรรยงค์ (ขำ)
22/6/18  
๓๗๓๗ กัณหานนท์ Kanha^nanda พลเสือป่าบาง กรมเสือป่าเหล่าวิเศษหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขำ 31/1/16  
๕๖๓๓ กันตพันธ์ Kantabandha จ่าเอกผูก กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19  
๖๑๑๐ กันตพุมากร Kantabuma^kara เด็กชาบุญ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกัน 24/9/21  
๖๐๘๐ กันตะกนิษฐ์ Kantakanishtha พลเสือป่าไทร กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21  
๕๗๑๑ กันตะบุตร Kantaputra หลวงราชวรัยการ (บู่) อัยการมณฑลพายัพ ปู่ชื่อกัน 22/8/19  
๖๑๖๔ กันตะปีติ Kantapiti ราชบุรุษปลื้ม เสมียนเอกกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อกัน 19/11/21  
๖๓๗๗ กันตะสิริ Kantasiri นายหมู่ตรีกัน ประจำแพนกอาณัติสัญญา กองร้อยที่ ๙ กองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ กับนายคำพันธุ์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อบัวทอง ปู่ชื่อเถื่อน 26/8/22  
๕๙๙๑ กันตะสุวรรณ์ Kantasuvarna นายหมู่ตรีทองคำ กองเสือป่ารักษาดินแดนเพ็ชรบุรี บิดาชื่อกัน 11/6/21  
๕๙๖๘ กันตานนท์ Kanta^nanda นายร้อยตรีกัน อัยการศาลกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อจันทร ปู่ชื่อสิงห์ 11/6/21  
๔๘๕๕ กันตามระ Kanta^mara ขุนประสาทนรกิจ (ติ๋ว) กระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อกัน ปู่ชื่อรอด 5/4/19  
๔๘๖๒ กัปปิยบุตร Kappiyaputra ขุนชลานุรักษ์ (อิ้น) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อเลี่ยน 5/4/19  
๒๕๒๐ กัมปนานนท์ Kampana^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงจักรรัถบดี (น้อม) ล่ามกองเดินรถ กรมรถไฟหลวง บุตรพระชำนาญราไชย (สท้อน) 12/9/15  
๐๐๐๖ กัลยาณมิตร์ Kalyanamitra เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย) สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ* 15/6/13 เขียนให้เอง

* อุปราชมณฑลฝ่ายพายัพ
๔๑๑๗ กัลยาณวงศ์ ณ กรุงเท Kalya^navongs na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ กรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา 21/7/17  
๐๙๓๘ กัลยาณสุต Kalya^nasuta นายพันเอก พระอนุรักษ์โยธา (กูบ) ผู้บังคับการกองดัดสันดาน กองทัพที่ ๑ ทวดชื่อเหล่า ปู่ชื่อเดช เป็นพระยากัลยาณภักดี ทั้ง ๒ คน 19/1/13  
๑๕๙๕ กากาทร Kakadara ขุนเกษตรอรฃัณท์ (เอื้อ) นายอำเภอปากบ่อง เมืองนครลำภูน บิดาชื่อขุนเทพครรชิต (แก) 15/9/14  
๑๖๐๙ กาญจนกมล Ka^nchanakamala นายเรือเอก หลวงวิจิตรพัสดุการ (ทรัพย์) กระทรวงทหารเรือ (บิดา) กับนายร้อยตรีเปรม ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลร้อยเอ็จ ปู่หลวงพิพิธชื่อนายทองใบ บิดาชื่อนายบัว 15/9/14  
๓๔๐๘ กาญจนกุญชร Ka^nchanakunjara นายเรือตรีสำลี กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อช้าง 2/9/16  
๖๑๖๘ กาญจนเกตุ Kaูnchanaketu ราชบุรุษทอง ครูโรงเรียนวัดทองนพคุณ ทวดชื่อเกด 19/11/21  
๓๗๑๗ กาญจนจิตติ Ka^nchanachitti พลเสือป่าฮวด กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อกิม ปู่ชื่อใจ 27/1/16  
๒๙๙๐ กาญจนจินดา Ka^nchanachinda นายร้อยโทเกิด กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ปู่ชื่อทองจีน 16/4/16  
๓๖๙๖ กาญจนจูฑะ Ka^nchanachuda ว่าที่นายเรือตรีต่า ประจำเรือตอร์ปิโด ๑ บิดาชื่อจุ๊ ปู่ชื่อทอง 19/1/16  
๓๒๐๘ กาญจนโชติ Ka^nchajoti พระพิสัยศาสตรราชสภาบดี (ทองคำ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครศรีธรรมราช บิดาชื่อแสง 27/6/16  
๓๑๗๙ กาญจนดิลก Ka^nchanatilaka นายเรือตรีเจิม กรมปลัดทัพเรือ ปู่ทวดชื่อทอง 17/6/16  
๑๙๕๓ กาญจนดิษย์ Ka^nchanatishya นายร้อยตรีจ๋าย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ ปู่ทวดชื่อทองดี ปู่ชื่อพระราชธนพิทักษ์ (ดิษ) 10/3/14  
๒๗๕๔ กาญจนดุล Ka^nchanatula ขุนชำนาญโกศัยศาสตร์ (ใหม่) ว่าที่เกษตร์มณฑลนครราชสีมา กับนายกิม บิดา 7/11/15  
๑๖๔๙ กาญจนเตมีย์ Ka^nchanatemiya ขุนพิเนตรจีนพัด (บุญมา) กรมการพิเศษเมืองพิษณุโลก ปู่ทวดชื่อทองอยู่ ปู่ชื่อฉ่ำ 29/9/14  
๕๖๓๕ กาญจนทัต Ka^nchanadat จ่าเอกสาย ประจำเรือวิเทศกิจการ กองทัพเรือ 26/7/19  
๓๗๑๓ กาญจนนาค Ka^nchananaga ผู้กำกับโททองสุก กองลูกเสือที่ ๒ โรงเรียนอุดมพิทยากร จังหวัดชลบุรี บิดาชื่อขุนภักดี (ทองดี) ปู่ชื่อนาก 27/1/16  
๓๕๖๗ กาญจนประกร Ka^nchanaprakara หลวงรังสรรค์สารกิจ (ทียม) ปลัดมณฑลนครราชสีมา 25/11/16  
๓๒๖๖ กาญจนปาณ Ka^nchanapana นายร้อยตรีทอง แพทย์กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อปาน 8/7/16  
๕๒๘๐ กาญจนพันธุ์ Ka^nchanabandhu นายร้อยตำรวจโทเชื้อ กรมตำรวจพระนครบาล และนายบุญบิดา ปู่ทวดชื่อทอง 29/6/19  
๓๕๕๐ กาญจนภูมิ Ka^nchabhu^mi นายเรือตรีลี นายทหารเรือเบี้ยบำนาญ บิดาชื่อทองดี ปู่ชื่ออู่ 25/11/16  
๕๑๔๙ กาญจนมงคล Ka^nchanamongala ขุนกิจการลิขิต (มงคล) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนวิชิตรักษา (ทองคำ) 14/6/19  
๒๒๒๐ กาญจนมุสิก Ka^nchanamusika มหาดเล็กวิเศษมา กองคลังวรภาชน์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อหนู 7/5/15  
๓๒๘๖ กาญจนลักษณ์ Ka^nchalakshana นายร้อยตำรวจเอกแปลก กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อทอง 16/7/16  
๔๖๙๔ กาญจนลาภ Ka^nchanalaba นายหมู่ใหญ่ทองแถม อักษรเลขจังหวัดร้อยเอ็จ บิดาชื่อขุนสรศักดิ์ (พลิ้ว) 3/2/18  
๖๑๑๘ กาญจนเลขกะ Ka^nchanalekhaka รองอำมาตย์ตรีเขียน กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อกิม ปู่ชื่อกิ๊น 15/10/21  
๓๑๘๖ กาญจนเลขา Ka^nchanalekha^ นายตำรวจตรีฟอง กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเขียน 17/6/16  
๒๐๔๓ กาญจนวัจนะ Ka^nchanavachana นักเรียนทหารกระบี่วง (เล็ก) กรมโขนหลวง บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อคำ 18/3/14  
๓๗๖๒ กาญจนวัลย์ Ka^nchanavalya พลเสือป่าสอน ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๗ กรุงเก่า ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อวัลย์ 4/2/16  
ข-๗ กาญจนวิโรจน์   ขุนพิพิธสุพรรณภูมิ   ขอพระราชทานใช้
๒๐๓๑ กาญจนเวช Ka^nchanaveja นักเรียนทหารกระบี่แนม กรมโขนหลวง* ปู่ชื่อทองดี 18/3/14 * นักเรียนมหาดเล็กหลวงแนม โรงเรียนมหาดเล็กหลว
๑๙๒๑ กาญจนศิลปี Ka^nchanasilpi นักเรียนมหาดเล็กหลวงพิง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายจร ช่างทอง 9/3/14  
๕๖๒๒ กาญจนสถล Ka^nchanasathala พันจ่าตรีปลื้ม กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19  
๑๑๔๒ กาญจนสถิตย์ Ka^nchanasthitya ขุนอนุสิทธิ์สารากร* (เผื่อน) รองปลัดเมืองสมุทรสงคราม กับขุนเทพอาญา** (เทศ) บิดา บิดาขุนเทพชื่อทอง ปู่ชื่ออยู่ 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง **หมายตั้ง
๓๒๘๐ กาญจนสิงห์ Ka^nchanasinha ขุนอำนวยจีนพากย์ (ไต้เงียบ) ครูโรงเรียนพณิชยการวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ 16/7/16  
๒๖๑๒ กาญจนสิริ Ka^nchanasiri รองอำมาตย์เอกกิมเสง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขุขันธ์ เป็นเชื้อจีน 10/10/15  
๓๘๙๓ กาญจนสุต Ka^nchanasuta ขุนปฏิการราชกิจ (แอ๊ด) อัยการจังหวัดภูเก็ต ปู่ชื่อขุนภักดีชุมพล (ทองศุข) 21/3/16  
๒๒๖๘ กาญจนสุวรรณ Ka^nchanasuvarna รองอำมาตย์เอก หลวงพิไชยเดชะ (เลียบ) นายอำเภอลำพูน เมืองไชยา ทวดชื่อทองคำ 19/5/15  
๕๙๒๒ กาญจนสูจิ Ka^nchanasuchi นายร้อยตรีล้อม กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก ขุนวิเศษภักดี (เข็มทอง) บิดา 1/2/20  
๑๑๔๗ กาญจนเสถียร Ka^nchanasthira ขุนประดิษฐกุฎาธาร* (สาย) กำนันตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง สมุทสงคราม ปู่ชื่อทอง ทวดชื่ออยู่ 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง
๓๖๕๒ กาญจนโสภณ Ka^nchanasobhana นายร้อยโทกวา กรมทหารบกราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อกิม บิดาชื่อใช้ 17/12/16  
๒๘๗๓ กาญจนะการี Ka^nchanakari พลเสื่อป่าชื่น ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อเอี้ยม เป็นช่างทองรูปพรรณ 14/2/15  
๔๘๙๕ กาญจนะโกมล Ka^nchanakomala หลวงศุขกิจอุปการ (บัวทอง) กรมการพิเศษ จังหวัดเลย 5/4/19  
๖๔๐๑ กาญจนะขันธ์ Ka^nchanakhandha พันจ่าเอกน้อย ประจำป้อมผีเสื้อสมุท ปู่ชื่อขัน บิดาชื่อทอง 16/9/22  
๔๐๗๑ กาญจนะคงคา Ka^nchanaganga ร้อยตำรวจเอกผวน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปู่ชื่อขุนภักดี (คำ) บิดาชื่อปลัดกอง (คง) 20/6/17  
๓๕๖๙ กาญจนะคช Ka^nchanagaja หลวงเพ็ชรสงคราม (เห้) อัยการจังหวัดนครพนม บิดาชื่อหลวงภิบาล (ทองย้อย) ปู่ชื่อช้าง 25/11/16  
๔๒๓๔ กาญจนะคูหะ Ka^nchanaguha ขุนอาทรบรรณกิจ (ทองดี) กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 13/10/17  
๓๕๗๖ กาญจนะจันทน์ Ka^nchanachandana ขุนสุนทรธารา (แดง) กองน้ำสรง กรมชาวที่ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อจัน 25/11/16  
๓๓๖๒ กาญจนะจิตร Ka^nchanachitra หลวงพรหมประสิทธิ์ (เทศ) กระทรวงวัง ปู่ชื่อหมื่นลดาวัน (ทอง) 6/8/16  
๔๔๖๕ กาญจนะชาติ Ka^nchanajati ขุนชูวิชาการ (สิน) อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อเกิด 20/5/18  
๒๑๓๑ กาญจนะชีวิน Ka^nchanajivin นักเรียนทหารกระบี่วัน กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายวง ช่างทอง 23/3/14  
๓๑๓๖ กาญจนะเดชะ Ka^nchanateja หลวงประมาณหัตถกรรม (สิน) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ทวดชื่อทองดี บิดาชื่อเฉย 4/6/16  
๖๑๗๑ กาญจนะทัพพะ Ka^nchanadabba ราชบุรุษทับ ครูโรงเรียนวัดบรมนิวาศ บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อทองคำ 19/11/21  
๕๖๙๔ กาญจนะเทพ Ka^nchadeba นายร้อยโทศุข ยกะบัตร กองพลทหารบกที่ ๖ ปู่ชื่หลวงมหาไชย (เทพ) บิดาชื่อทองคำ 22/8/19  
๑๙๗๑ กาญจนะนัฎ Ka^nchananata พลเสือป่าเจียก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรนายทอง 12/3/14  
๕๙๗๑ กาญจนะประโชติ Ka^nchanaprajoti ขุนเทพสุภา (คำ) ผู้พิพากษามณฑลนครศรีธรรมราช 11/6/21  
๓๙๑๔ กาญจนะปะทุม ka^nchanapaduma ราชบุรุษพัฒน์ ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ธานี ทวดชื่อพระสินธพ (บัวทอง) 31/3/16  
๓๕๗๕ กาญจนะโปษย์ Ka^nchanaposhya หลวงศรีสยุมพร (เจิม) กองชาวที่ประจำพระที่นั่งอัมพรสถาน ทวดชื่อทองดี ปู่ชื่อนายจำนงภักดี (บัว) 25/11/16  
๒๑๔๒ กาญจนะผลิน Ka^nchanaphalin นายแตะ กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายทอง ทำสวน 23/3/14  
๔๖๕๒ กาญจนะพังคะ Ka^nchanabanga ขุนนรวิติเวชการ (ไซ) แพทย์ประจำจังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อกิมพัง 18/10/18  
๔๔๒๔ กาญจนะภาชนะ Ka^nchanabha^jana พลเสือป่าใบ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ทวดชื่อหลวงแพ่งสภา (คำ) ปู่ชื่อหลวงแพ่งสภา (จรูญ) 9/5/18  
๔๐๘๖ กาญจนะโภคิน Ka^nchabhogin ขุนประพัฒนสรรพากร (กิมฮวด) สรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อช้วน ปู่ชื่อเจียก 23/6/17  
๔๕๒๓ กาญจนะโยธิน Ka^nchanayodhin นายร้อยตรีกิม กรมทหารราบที่ ๒๐ 22/6/18  
๕๘๑๓ กาญจนะวณิชย์ Ka^nchanavanijya หลวงประกฤตกลศาสตร์ (รณชิตร์) กรมรถไฟแผ่นดิน 4/9/20  
๔๔๓๙ กาญจนะวรรธนะ Ka^nchanavadhana มหาดเล็กสำรองถมยา กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อพระยาสมบัติภิบาล (ทุ้ง) ปู่ชื่อพระสมบัติภิบาล (ตี่) 16/5/18  
๔๗๖๑ กาญจนะวสิต Ka^nchanavasita นายหมู่ลูกเสือโททองอยู่ ครูโรงเรียนศรีสุริยงษ์ ราชบุรี บิดาชื่ออี่ 3/2/18  
๔๐๗๘ กาญจนะวาจ Ka^nchanava^cha ว่าที่นายเรือตรีผัน กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ ทวดชื่อทองคำ ปู่ชื่อิ่ม 23/6/17  
๓๗๖๖ กาญจนะวาหะ Ka^nchanava^ha นายเป่งบู๊ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ รักษาพระองค์ มณฑลนครไชยศรี ทวดชื่อกิม 4/2/16  
๔๓๑๔ กาญจนะวิชัย ณ กรุงเทพ Ka^nchanavijaya na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ พระองค์เจ้ากาญจโนภาศรัศมี 19/1/17  
๔๔๒๒ กาญจนะวิบุล Ka^nchanavipul พลเสือป่าทูป กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ทวดชื่อหอม ปู่ชื่อพูน 9/5/18  
๓๖๗๕ กาญจนะศัพท์ Ka^nchanasabada หลวงวิเศษศุภวัตร์ (เทศสุนทร) อาจารย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวเชียงใหม่ บิดาชื่อเสียง 9/1/16  
๔๑๒๘ กาญจนะสภา Ka^nchanasabha^ นายเสงี่ยม พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดศุโขทัย ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อพลับ บิดาชื่อสิงโต 21/7/17  
๔๕๐๘ กาญจนะเสน Ka^nchanasena นายร้อยโทกิม นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ 12/6/18  
๖๑๑๙ กาญจนะเสมา Ka^nchanasema นายเรือตรีเที่ยง ผู้ช่วยสมุห์บัญชี กรมยุทธโยธาทหารเรือ 15/10/21  
๒๕๒๗ กาญจนะหุต Ka^nchanahuta รองอำมาตย์เอก หลวงรัฐสถานพิทักษ์ (ทิม) รองเจ้าพนักงานออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่อกิม บิดาชื่อฮวด 12/9/15  
๔๔๕๒ กาญจนะโหติ Ka^nchanahoti นายร้อยตรีเหม็ง กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อกิม 20/5/18  
๑๓๙๑ กาญจนัค Ka^nchanaga นายร้อยเอกเทียน ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อนายกองอาษาสงคราม (ก้อนทอง) 27/4/14  
๕๓๔๐ กาญจนัมพะ Ka^nchanamba นายร้อยตำรวจโทโม กองตำรวจภูธรจันทบุรี ทวดชื่อม่วง ปู่ชื่อคำ 29/6/19  
๖๓๓๓ กาญจนัษฐายี Ka^nchanashtha^yi ว่าที่นายร้อยตรีทองอยู่ นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๙ ปู่ชื่อหลวงทรงธรณี (วรนุช) บิดาชื่อสายทอง 3/6/22  
๒๗๒๒ กาญจนัษฐิติ Ka^nchanasthiti รองเสวกตรียุทธ์ อาจารย์ผู้ช่วยโรงเรียนราชวิทยาลัย บิดาชื่อทองอยู่ 1/11/15  
๐๓๕๙ กาญจนาคม Ka^nchanagama พระยาศรีราชอักษร (มา) เจ้ากรมกองรายงานหนังสือไปมา กรมราชเลขานุการ หลวงอนุรักษ์ (ทองสุก) เป็นปู่ พระราชครูมหิธร (ทองอยู่) เป็นตา 15/7/13  
๑๒๗๕ กาญจนาชีวะ Ka^nchana^jiva หลวงอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม) พนักงานกรมราชบัณฑิต สกุลเดิมเป็นช่างทอง 13/4/14  
๒๑๕๗ กาญจนานุช Ka^nchana^nuja มหาดเล็กวิเศษชุบ ประจำกองบาญชี กรมมหรศพ บิดาชื่อคำ ปู่ชื่อนุด 8/4/15  
๒๙๘๓ กาญจนามระ Ka^nchana^mara มหาดเล็กวิเศษท้วม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อพระยาฤทธิรณไชย (ทอง) ทวดชื่อพระยาฤทธิรณไชย (ม่วง) 9/4/16  
๐๔๑๖ กาญจนายน Ka^nchana^yana หลวงถกลทิพอาสน์* (เขียน) กรมชาวที่ ปู่เป็นพระยากาญจนบุรี (จัน) 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระถกลทิพอาสน์
๔๙๕๐ กาญจนารมย์ Ka^nchana^ramana นักเรียนแพทย์เสือป่าเล็ก กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อทองคำ ปู่ชื่อชื่น 16/4/19  
๓๕๗๘ กาญจนารักษ์ Ka^nchana^raksha พันจ่าเด็กชาบ่าย กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อทองรัด 25/11/16  
๒๒๘๘ กาญจนารัณย์ Ka^nchana^ranya อำมาตย์โท พระนราภิบาลบดีสรีสมุทเฃตร์ (เปลี่ยน) ผู้ว่าราชการเมืองนราธิวาส ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อเถื่อน 7/6/15  
๓๓๗๓ กาญจนาลัย Ka^nchana^laya ขุนสนิทถาการ (ยู้) กรมรถไฟสายใต้ ปู่ชื่อลี 28/12/16  
๒๖๑๕ กาญจนินทร Ka^nchanindara อำมาตย์ตรี หลวงฤทธิเรืองบำราบโจร (โปร่ง) ผู้กำกับการ กรมพลตระเวณ ทวดชื่อพระยาราชโยธา (ทองอิน) 10/10/15  
๒๖๗๒ กาญจนินทุ Ka^nchanindu หลวงนิกรบริรักษ์ (เจิม) กรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อพระยาราชโกษา (ทองอิน) 25/10/15  
๔๗๖๖ กาญจนุปกฤต Ka^nchanUpakrita นายหมู่ใหญ่ช่วย กรมสัสดีเสือป่า บิดาชื่อทองคำ 3/2/18  
๒๗๖๕ กาญจโนบล Ka^nchanopala นายเรือตรีฟอง กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อบัว 12/12/15  
๓๒๘๓ กาญจโนปถัมภ์ Ka^nchanopathambha นายร้อยตำรวจเอกขุนว่องระงับภัย (เชย) กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อทอง 16/7/16  
๔๑๕๑ กาญจะโนสถ Ka^nchanosatha นายร้อยตรีหลุย ยกระบัตรกองพลทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อทองคำ ทวดชื่อยา 9/8/17  
๐๓๓๙ กานตะนัฎ Ka^mtanata หมื่นวิไลยวงวาด* (ฉุน) ตัวนางเอก กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิไลยวงวาด
๓๘๖๓ กานตะวร Ka^ntavara เด็กชาอ้อน กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่อกานตน์ บิดาชื่อวอน 3/3/16  
๔๘๔๓ กานนานนท์ Ka^na^nandana ขุนอนุการกานน (บายิน) กรมป่าไม้ 5/4/19  
๔๐๖๖ กานยะคามิน Ka^nyaga^min ขุนวิทยกิจประสาท (รอด) ธรรมการจังหวัดไชยนาท ทวดชื่อพ่วง ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อแสง บ้านเกิดตำบลบางนางเกร็ง ตำบลพระโขนง จังหวัดนครเขื่อนขันธ์ 20/6/17  
๕๔๘๙ กาพรพาสี   นายบุญหยู เสมียนเอกกรมทดน้ำ ปู่ชื่อคง นายพร้า (บิดา) 5/7/19  
๕๒๓๙ กายนันทน์   นายร้อยตำรวจตรีซีฮับ ล่ามกองพิเศษ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อก๊าย 14/6/19  
๒๗๔๔ กายะสุต   รองอำมาตย์โท ขุนประวิธโทรรัฐ (บง) นายตรวจทางโทรเลข มณฑลจันทบุรี ทวดชื่อก๋าย 7/11/15  
๓๗๔๙ การุณยะวนิช KaRu^nyavanija ขุนอาจดรุณวุฒิ (เนย) ส่าที่รองผู้กำกับลูกสือกองที่ ๒๓ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อการุณ 31/1/16  
๒๒๕๗ กาลกฤษณ Ka^lakrishna นายขม เสมียนเอก กองการปกครอง กรมราชเลฃานุการ ทวดชื่อพระยานาวาพลานุโยค (เนียม) ปู่ชื่อหลวงอภัยเสนา (ฃำ) 19/5/15  
๒๓๐๗ กาลเศรณี Ka^lasreni รองอำมาตย์เอก ขุนประสาตรเวชสาร (สาย) แพทย์ประจำเมืองตะกั่วป่า บุตรหลวงวิฆเนศร์ประสิทธิ์วิทย์ (ดำ) 7/6/15  
๓๒๔๘ กาละนุต Ka^lanuta พันจ่าเด็กชาทองดี กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อขำ ปู่ชื่อนุด 1/7/16  
๔๖๓๗ กาวิละเวส Ka^vilavesa นายร้อยตรีบุญยวง กรมทหารบกราบที่ ๘ ปู่ชื่อกาวิละ 10/10/18  
๑๒๘๒ กาฬดิษย์ Ka^latishya นายร้อยเอกครรชิตสรกรรม์ (เจริญ) นายทหารเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อดำ บิดาชื่อหลวงศักดาพลหาญ (ดิษ) 15/4/14  
๐๑๘๒ กำภู ณ กรุงเทพ Kanbhu na Krungdeb นายพลตรี พระยาศรีสรราชภักดี (หม่อมราชวงศ์ฉาย) ยกรบัตรทัพบก สืบสกุลจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอชั้น ๓ พระองค์เจ้ากำภู ผู้เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพ 5/7/13  
๖๑๖๓ กิจจะปุณณะ   ราชบุรุษบุญทอง รองเวรกองสารบรรณ กรมศึกษาธิการ ปู่ชื่อเกา บิดาชื่อกิ๊ด 19/11/21  
๖๔๑๘ กิจจะวัฒนะ   นายเจริญ ผู้ช่วยคลังแพนกฝิ่น จังหวัดชุมพร กับนายกิว (บิดา) ปู่ชื่อผ่าว 16/9/22  
๔๑๖๘ กิตติรัต   นายร้อยตรีเทศ ประจำ กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ กับนายรอด (บิดา) ปู่ชื่อกิ้ด 15/8/17  
๓๙๒๘ กิตติวานิช   ราชบุรุษเพ็ชร ครูผู้ช่วยธรรมการจังหวัดหลังสวน ทวดชื่อโต๊ะ กิจ 4/4/17  
๔๙๒๖ กิตติเวช   นักเรียนแพทย์เสือป่าสนอง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายเกิด (บิดา) ปู่ชื่อพูน 16/4/19  
๐๖๘๓ กิติโกเศศ Kitikoses หลวงภัณฑลักษณวิจารณ (โป๊ะ) ปลัดกรมกองภาษีฃาออก กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13  
๕๖๗๑ กิติสัททานนท์   นายร้อยตำรวจตรีรุตม์ ประจำกองตำรวจภูธรที่ ๓ จังหวัดขุขันธ์ บิดาชื่อฉาว 9/8/19  
๔๗๙๗ กิติสาธร   รองอำมาตย์โท หลวงประสิทธิ์บุรีรมย์ (กางเซงหิ้ง) นายอำเภอในมณฑลปัตตานี ปู่ชื่อกิด 5/4/19  
๕๕๓๘ กิติสิน   รองอำมาตย์โท ขุนบริรักษ์โภคภัณฑ์ (ชม) หัวหน้าแพนกเก็บสิ่งของ กรมที่ดินหลวง ปู่ทวดชื่อซิ่น 26/7/19  
๒๑๐๙ กิราตกะ Kira^taka พลเสือป่าคะนัง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง เป็นชาติเงาะป่า 23/3/14  
๓๘๔๕ กีชานนท์   พลเสือป่ากิมท้ง ประจำหมู่ ๑ หมวด ๓ กองร้อยหลวง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อกี้เชียง 18/2/16  
๖๔๑๖ กีฏามระ   ว่าที่รองอำมาตย์ตรีบุญรอด ปลัดอำเภอสัมพันธวงศ์ ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อด้วง 16/9/22  
๕๑๐๑ กีติสิทธิ์   หลวงอภิรักษ์หิรัญยกิจ (น้อยคำ) พธำมะรงค์จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อหนานกิติ บิดาชื่อหนานสิทธิ์ 14/6/19  
๒๕๙๐ กีรกะจินดา   อำมาตย์ตรี หลวงพิจารณบุรีรัฐ (เล็ก) ผู้กำกับการพลตระเวณ ทวดชื่อจีนกี่ 3/10/15  
๔๕๒๗ กีร์ติบุตร   รองอำมาตย์เอกเส็ง พนักงานสำรวจสินค้า กรมพัศดุทหารเรือ ทวดชื่อกีเอ็ง 22/6/18  
๕๐๐๖ กีรติสมิต   พลเสือป่าจันทร์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อทอง 24/5/19  
๕๔๒๘ กีรติสุนทร   พลเสือป่าสุน ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี กับนายชุ่ม (บิดา) ปู่ชื่อกี๋ 29/6/19  
๒๗๑๒ กีระนันทน์ Kirananda ขุนหักทุรการ (เทียนเหลียง) สารวัดใหญ่ กรมพลตระเวณ 1/11/15  
๔๙๗๓ กีรานนท์ Kira^nanda นายหมู่ตรีทองสื่อ กรมเสือป่าปืมใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนทอง ทวดชื่อนกแก้ว 17/5/19  
๔๙๘๙ กีสะบุตร Kisaputra พลเสือป่าเทียบ กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อผอบ 17/7/19  
๐๑๔๘ กุญชร ณ กรุงเทพ Kunjara na Krungdeb เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน) เดิมเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมพระพิทักษ์เทเวศร (พระองค์เจ้ากุญชร ) 2/7/13 เขียนให้เอง
๖๐๖๙ กุญชรพยาฆร์ Kunjarabya^ghra นายร้อยโทลำดวน กรมทหารพรานในกองพลทหหารบกที่ ๙ ทวดชื่อช้าง 17/9/21  
๖๐๒๘ กุญชรางศุ Kunjara^nsu หลวงทิพย์วิจารณ์ (ด่วน) กรมบัญชาการ กระทรวงยุติะณณม พระยาพิพิธไอสูรย์ (กุญ) เป็นทวด 6/8/21  
๐๙๓๗ กุณฑลจินดา Kundalachinda^ นายพันเอก พระวิชิตมนตรี (สุด) ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารบก ปู่ชื่อกุ๊น ทวดชื่อจีน บิดาคือหลวงวรศักดาภิศาล 19/1/13  
๖๒๓๒ กุณฑลบุตร Kundalaputra นายหมู่เอกตังเกี๋ย ประจำกองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ (พี่) กับว่าที่นายหมวดตรี ขุนสมรรถชัยศรี (ตังกุย) ผู้รั้งรองปลัดกองเสนารักษาดินแดนตวันตก (น้อง) ปู่ทวดชื่อลี ปู่ชื่อหือ บิดาชื่อกุน 25/12/21  
๐๕๑๙ กุณฑลประกร Kundalaprakara หลวงสุนทรพินิจ (สิง) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง ปู่คือหลวงวิเศษสุวรรณ (เกิด) นายกองสร้อยทอง 23/8/13  
๖๑๑๖ กุณฑลวรรณ Kundalavarna ขุนราชมณฑิรารักษ์ (ไม้) กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ บิดาชื่อกุ้ม ปู่ชื่อวัน 5/10/21  
๐๗๕๐ กุณฑลานนท์ Kundala^nanda นายร้อยโทหงิม ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๓ เมืองกรุงเก่า บิดาชื่อสร้อย 6/11/13  
๖๒๔๒ กุณาละสิริ Kuna^lasiri พลเสือป่าเบี้ยว ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนาน้อยรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายเหว่า (บิดา) ปู่ทวดชื่อจีน ปู่ชื่อเทศ 25/12/21  
๐๐๘๖ กุมภิล Kumbhila ว่าที่นายตำรวจตรีจือ* มหาดเล็ก กรมพระตำรวจ สกุลประมง (ทำโป๊ะที่สมุทสาคร) 22/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จ่าห้าวยุทธการ
๕๔๘๓ กุยยกานนท์ Kuyyaka^nanda นายกุย ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดมีนบุรี 5/7/19  
๖๒๐๓ กุลละวณิชย์ Kullavanijaya นักเรียนแพทย์เสือป่าเจียม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายปลื้ม (บิดา) ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่อแพ 17/12/21  
๔๗๐๔ กุวังคะดิลก Kuvanggatilaka นายหมู่ตรีทองใบ กองเสือป่ารักษาดินแดนชุมพร บิดาชื่อกวาง 3/2/18  
๓๓๒๐ กุวานนท์ Kuva^nanda พระพิพิธสมบัติ (ตาบ) กรมรถไฟหลวงสายใต้ ปู่ชื่อกิ๋ว 30/7/16  
๒๙๑๙ กุสุมา ณ กรุงเทพ Kusuma Na Krungdeb พลเสือป่าเสงี่ยม กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ สำหรับบรดดาผู้สืบสายสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเสพสุนทร 2/3/15  
๕๕๐๖ กูรมะรัตน Ku^ramaratana นายใช้ พนักงานรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อแก้ว บิดาชื่อเต่า 5/7/19  
๒๙๒๗ กูรมะโรหิต Kuramarohita หลวงรามฤทธิรงค์ (โป๊) เกณฑ์รั้งเมือง กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อเต่า บิดาชื่อขุนสมานคณาจีน (แดง) 8/3/15  
๕๒๙๙ กูร์มะสุวรรณ Kurmasuvarna นายร้อยตำรวจตรีเปล่ง กองตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อเต่า 29/6/19  
๔๓๖๗ เกณิกานนท์ Kenikananda รองผู้กำกับตรีหวั่น ครูโรงเรียนเวฬุสุนทรการ จังหวัดตราด ปู่ชื่อเก๊ก บิดาชื่อเก๊า 28/7/19  
๕๗๓๒ เกตกะโกมล Ketakakomala นายสนธิ์ ปลัดอำเภอลำป่า จังหวัดพัทลุง ปู่ทวดชื่อเกต ปู่ชื่อนิ่ม 3/9/19  
๕๑๔๒ เกตกะคุปต์ Ketakagupta หลวงเทพอาญา (มี) พธำมรงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ทวดชื่อเกต ปู่ชื่อคุ้ม 14/6/19  
๕๒๒๐ เกตกะวิภาต Ketakavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีจ่าง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพระวิชิตมนตรี (แจ้ง) บิดาชื่อหลวงสุรพล (เกต) 14/6/19  
๕๔๔๘ เกตกินทะ Ketakinda พลเสือป่าศัพท์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่อขุนชำนาญอักษร (เกต) 29/6/19  
๔๘๓๗ เกตคะศิริ Ketakasiri หลวงยุทธาพิทักษ์ (เกต) กระทรวงมหาดไทย 5/4/19  
๑๐๙๓ เกตนานนท์ Ketana^nanda นายแก้ว (บิดา) กับนายเพชร์ ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน มณฑลราชบุรี (บุตร) บิดานายแก้วชื่อเกต 6/3/13  
๓๘๖๕ เกตุกะลัส Ketukalasa เด็กชาแดง กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อเกตุ ปู่ชื่อกลัด 3/3/16  
๖๑๘๕ เกตุโกมล Krtukomala พันจ่าเด็กชานวม สารวัดกรมบัญชาการพระอัศวราช ทวดชื่อเกตุ ปู่ชื่อเผือก 10/12/22  
๖๑๗๙ เกตุถาวระ Ketutha^vara รองอำมาตย์โท ขุนสถลโทรกรรม (เสริม) นายอำเภอเมืองลอง จังหวัดลำปาง ทวดชื่อคง ปู่ชื่อสี 10/12/21  
๐๐๘๐ เกตุทัต Ketudat พระยาเวียงไนยนฤบาล (เจ๊ก) กองหนุนกระทรวงวัง สืบสกุลจากพระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ผู้สร้างวัดโปรดเกตุ 22/6/13  
๖๒๒๓ เกตุนันทน์ Ketunandana พลเสือป่าเล็ก ประจำกองแตรวง กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ กับนายเกต (บิดา) ปู่ชื่อขุนเพชรกล้า 25/12/21  
๒๐๑๕ เกตุนิมะ Ketunima พันจ่าเด็กชานิ่ม กรมมหรศพ บุตรหลวงสุวรรณเฃตร (เกด) 18/3/14  
๑๘๖๑ เกตุนิมิ Ketunimi นายร้อยโทเนื่อง ผู้ช่วยสัสดีมณฑลปราจิณบุรี ทวดชื่อเกต บิดาชื่อนิ่ม 20/12/14  
๑๔๘๙ เกตุนุติ Ketunuti พระภักดีนุรักษ์ (จีน) ฃ้าหลวงตรวจการ กรมสรรพากรนอก ปู่ชื่อเกตุ บิดาชื่อนุด 6/7/14  
๒๖๕๘ เกตุปัญญา Ketupanya^ รองอำมาตย์โทแดง ผู้พิพากษารองศาลเมืองสวรรคโลก ปู่ชื่อเกด ทวดชื่อปัญญา 17/10/15  
๒๘๓๖ เกตุผลิน Ketuphalin นายหมู่โทยุย ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๕ โรงเรียนนราธิวาส มณฑลปัตตานี ทวดชื่อเกต 14/2/15  
๓๘๓๘ เกตุมาน Ketuma^na พลเสือป่ามิ่ง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเกต ทวดชื่อบุญมา 17/2/16  
๕๘๑๑ เกตุรังษี Keturansi พันจันทนุมาศ (แสง) กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อหมื่นศรีรักษา (เกต) 4/9/20  
๓๓๖๑ เกตุลักษณ Ketulakshana หลวงเทพรักษา (หลง) กรมพระตำรวจวัง ปู่ชื่อนายสวัสดิ์ภักดี (เกด) บิดาชื่อนายประภาษมณเฑียร (คล้าย) 6/8/16  
๑๕๗๖ เกตุเลฃา Ketulekha หลวงศรีพลรัตน์ (ยะฟะระ) นายอำเภอปักธงไชย ปู่ทวดชื่อเกต ปู่ชื่อและ 9/9/14  
๒๑๐๑ เกตุวณิช Ketuvanija นักเรียนทหารกระบี่เทียบ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายเกด พ่อค้า 18/3/14  
๕๐๖๘ เกตุวิภาต   นายหมู่ตรีพริ้ง ประจำกองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อแจ่ม ปู่ชื่อหลวงสรวิเศษ (เกตุ) 31/5/19  
๖๓๕๐ เกตุษเฐียร Ketushathira พลราชนาวีเสือป่ามุ่ย ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าสมุทรสาคร ปู่ชื่อคง บิดาชื่อเกตุ 2/9/22  
๔๐๓๖ เกตุสิริ Ketusiri ขุนพิสุทธิวรวาท (อู๋) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เท้าราชศริวงศ์ (เพียน) บิดา ท้าวเท้ากุลบุตร์ (เกตุ) ปู่ 28/5/21  
๕๙๒๖ เกตุสิริ   รองอำมาตย์ตรี ขุนพิสุทธิวรวาท (อู๋) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เจ้าราชศริวงศ์ (เพียน) บิดา เจ้ากุลบุตร์ (เกตุ) 28/5/21  
๓๑๔๓ เกยานนท์ Keya^nanda รองเสวกตรีถนอม ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อเก็บ 4/6/16  
๕๘๒๑ เกยุรานนท์ Keyrura^nanda พันเด็กชาโทเบึ้ยว กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อสร้อย 4/9/20  
๐๙๕๑ เกศบุตร* Kesaputra ขุนศรีกระวีราช (เล็ก) กระทรวงมุรธาธร เป็นบุตรหลวงเกศวินาศ (ฃำ) 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เกศะบุตร์"
๑๑๕๘ เกศรักษ์ Kesaraksha ว่าที่นายร้อยตรีผิว ผู้ช้วยแพนกกองทะเบียน กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อเกศ บิดาชื่อขุนวิชานนท์ (รัก) 15/3/13  
๔๙๗๕ เกศะกาวยะ Kesaka^vaya นายหมู่ตรีกาพย์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเกต ปู่ชื่อแก้ว 17/5/19  
๓๒๘๑ เกศะปิณฑะ Kesapinda ขุนอุดมปรีชา (ชิต) กรมราชบัณฑิต กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเกศ บิดาชื่อพุ่ม 16/7/16  
๓๕๔๑ เกศาคม Kesa^gama ขุนวิเชียรปรีชา (แพ) กรมราชบัณฑฺ๖ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเกศ ทวดชื่อมา 4/11/15  
๒๕๔๔ เกศาศรัย Kesa^sraya รองอำมาตย์เอก หลวงบุรีราชบำรุง (ชื่น) นายทะเบียนเอก กรมเจ้าท่า ทวดชื่อเกด ปู่ชื่อหมื่นภักดี (พึ่ง) 26/9/15  
๔๘๕๘ เกษกาญจน Keshaka^nchana ขุนนิคมเปาวเขต (ทองคำ) นายอำเภอในมณฑลพายัพ บิดาชื่อเกษ 5/4/19  
๕๙๗๖ เกษคุปต์ Keshagupta รองอำมาตย์ตรีเทียม กรมการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย หมื่นวินิจ (แสง) บิดา ปู่ชื่อคุ้ม ทวดชื่อขุนเทพประสิทธิ์ (เกษ) 11/6/21  
๑๖๗๐ เกษตระชนม์ Kshetrajamma นายเรือตรีแล้ว กองตอร์ปิโด กรมสรรพาวุธ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อนา บิดาชื่อเกิด 6/10/14  
๔๖๐๗ เกษตระทัต Kshetradat นายร้อยตรีปลีก กรมทหารบกราบที่ ๑๙ บิดาชื่อนา 1/10/18  
๓๘๑๖ เกษ์ตริกะ Kshetrika พลเสือป่านั้ว รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๔ มณฑลภูเก็ต บิดาชื่อหาบ ปู่ชื่อกุ่ย 13/2/16  
๓๕๕๖ เกษมปุระ Kashemapura ขุนสระโกษา (ผล) คลังจังหวัดสระบุรี บิดาชื่อเกษม ปู่ชื่อเมือง 25/11/16  
ร.๔-๐๙ เกษมศรี ณ กรุงเทพ Kshemasri^ na Krungdeb สำหรับเชื่อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ 4/4/00  
ร.๔-๐๗ เกษมสันต์ ณ กรุงเทพ Kshemasanta na Krungdeb สำหรับเชื่อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาค กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ 4/4/00  
๖๐๖๘ เกษะโกมล Keshakomala นายร้อยโทถม กองพลทหารบกที่ ๕ ทวดชื่อเกษ 3/9/21  
๐๕๘๘ เกษะประกร Keshaprakara นายร้อยตรีตุ๊ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานแทนนายอ่วมช่างตัดผมผู้เป็น บิดา 23/8/13  
๓๐๐๕ เกษานนท์ Kesha^nanda มหาดเล็กวิเศษจันทร์ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อเกษ 16/4/16  
๓๙๖๖ เกสะรา ณ กรุงเทพ   จ่าโท หม่อมหลวงผล ประจำในกองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ บุตรหม่อมราชวงศ์ชม ในหม่อมเจ้าสิขรินทร สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๓ กรมหมื่นอานุภาพพิศาสศักดิ์ (พระองค์เจ้าเกศรา) 30/5/17  
๓๑๘๗ เกสะรานนท์   นายร้อยตรีปาน ประจำกรมทหารรักษาวัง ปู่ชื่อเกสร์ 17/6/16  
๔๔๐๔ เกสะวัฒนะ   รองอำมาตย์โท หลวงบริบาลคีรีมาศ (เลื่อง) เจ้าพนักงานรักษาพระนครคีรี ปู่ชื่อขุนอักษรเลข (เกต) 4/5/18  
๑๑๕๙ เกาชวัต Kaujavat ว่าที่นายร้อยตรีเชย พนักงาน คลังเงิน กรมตำรวจภูธร ทวดชื่อเก๋า 15/3/13  
๔๓๖๖ เกาฏีระ Kautira รองผู้กำกับตรีฮ้อ ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ทวดชื่อเกาตี๋ 22/2/17  
๔๕๙๘ เกียรติทัตต์ Kirtidatt ขุนสนโภคภัณฑ์ (กิ๊ม) หัวหน้ากองพัสดุกลาง กรมรถไฟหลวง ทวดชื่อเกียด 18/9/18  
๕๒๒๕ เกียรตินันทน์ Kirtinandana นายร้อยตำรวจตรีสือ แพทย์ประจำกรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อเกีย 14/6/19  
๕๕๘๕ เกียรตินาวิน Kirtina^vin นายนาวาโท พระยาเกียรติ (เหมือน) กระทรวงทหารเรือ 26/7/19  
๒๗๒๓ เกียรติบุตร์ Kirtiputra นายฮง พนักงานในกรมอัยการ ทวดชื่อวัน ปู่ชื่อทรัพย์ 1/11/15  
๐๕๗๐ เกียรติศิลปิน Kirtisilpin ขุนกนกราชา (หริ่ม) กรมช่างทอง กระทรวงวัง หลวงโสภาอลังการ (ยอ) เป็นปู่ 23/8/13  
๓๕๓๕ เกียรติสุต Kirtisuta รองอำมาตย์ตรีเล็ก กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อเกี๊ยด 4/11/16  
๕๙๕๕ โกกะนุทารชุน Kokanudarjun รองอำมาตย์ตรีชุ้น กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 6/6/17  
๓๒๓๗ โกกิลกนิษฐ Kokilakanishtha ว่าที่นายเรือตรีเปรื่อง กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ ปู่ชื่อเหว่า บิดาชื่อน้อย 1/7/16  
๐๓๓๒ โกกิลวาที Kokilava^di ขุนพจนาเสนาะ (เหว่า) กรมมหรศพ เป็นคนพากย์เจรจาโขนหลวง 14/7/13  
๓๙๙๔ โกกิละนันทน์ Kokilanandana นายร้อยตำรวจเอกขุนผลาญณรงค์ (สนิท) รั้งสารวัดใหญ่ กองตำรวจภูธรเมืองที่ ๘ จังหวัดน่าน บิดาชื่อเหว่า 2/6/17  
๒๓๙๒ โกกิลานนท์ Kokila^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงสารวัดวุฒิวิจารณ์ (ฮวด) สารวัดไปรษณีย์โทรเลขมณฑลนครศรีธรรมราช บิดาชื่อเหว่า 20/7/15  
๓๙๑๙ โกฏิกุล Kotikula ขุนพรหมเสนา (อั้น) ปลัดขวาอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาสายโส้ย 4/4/17  
๓๔๓๒ โกฏิยุว Kotiyuva ขุนชาญอักษรนิตย์ (หยู) กรมไปรษณีย์โทรเลข 10/9/16  
๒๕๐๙ โกณะบุตร์ Konaputra นายร้อยเอก หลวงทวยหาญพิทักษ์ (ผ่อง) สารวัดกองพลที่ ๘ บุตรนายเหลี่ยม 12/9/15  
๓๕๒๔ โกณานนท์ Kona^nanda นายร้อยเอกขุนรังสรรพสุธา (ผ่อง) กรมแผนที่ทหารบก บิดาชื่อเหลี่ยม 4/11/16  
๕๒๗๓ โกมลกนก Komalakanaka นายร้อยตำรวจตรีประสงค์ กรมตำรวจพระนครบาล และนายทองอ่อน บิดา ปู่ชื่อหลวงศุภมาตรา (แก้ว) 29/6/19  
๒๗๘๔ โกมลกาญจน์ Komalaka^nchana ขุนสรรพกิจธนาบาล (แปลก) คลังเมืองเชียงราย ทวดชื่ออ่อน ปู่ชื่อขุนชาติสุรินงค์ (ทอง) 12/12/15  
๓๗๘๒ โกมลกุญชร Komalakunjara พลเสือป่ายกขั้ว ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖ มณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อนุ่ม ทวดชื่อเนียม 7/2/16  
๐๗๑๗ โกมลเกตุ Komalaketu นายร้อยตรีชิต ประจำกรมทหารพิเศษ ในกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อขุนสารเลข (เกด) 3/10/13  
๖๑๙๙ โกมลจร Komalachara นายจอน (บิดา) กับนักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเหลือ ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ทวดชื่ออ้น ปู่ชื่อน่วม 17/12/21  
๕๗๗๙ โกมลจันทร์ Komalachandra นายร้อยโทเจิม กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๔ บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อหมื่นพินิจบรรจง (นิ่ม) 15/12/19  
๓๑๐๓ โกมลโชติ Komalajoti ขุนสถลมารคคำนวณ (แผ้ว) กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อน่วม ปู่ชื่อผ่อง 28/5/16  
๒๙๑๖ โกมลฐีติ Komalathiti นายหมู่ตรีสุ่ม กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อหมื่นมณเฑียรพิทักษ์ (อ่อน) ปู่ชื่อพระพฤฒา (คง) 28/5/15  
๓๔๔๙ โกมลดิษ Komalatisha พันจ่าเอกไสย กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่ออ่อน ปู่ชื่อดิษ 30/9/16  
๔๖๓๖ โกมลทัต Komaladat นายร้อยโทน้อย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๘ ปู่ชิ่ออ่อน บิดาชื่อมิ 10/10/18  
๕๒๓๗ โกมลธร Komaladhara นายร้อยตำรวจตรียิ้ม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อหลวงยี่สารเสนามาตย์ (อ่อน) 14/6/19  
๑๑๓๗ โกมลนาค Komalana^ga หลวงอร่ามเรืองฤทธิ์ (สาย) ยกกระบัตรเมืองสมุทรสงคราม บุตรนายนิ่ม หลานนายนาค 10/3/13  
๑๔๑๒ โกมลนิมิ Komalanimi มหาดเล็กวิเศษบุญครอง กรมชาวที่ ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อหลวงวิสูตรอักษร (ฉิ่ง) 4/5/14  
๓๓๓๐ โกมลนีละ Komalanila ขุนเมธาภิรมย์ (เขียว) กรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อขุนธรรมธนานุรักษ์ (อ่อน) 30/7/16  
๒๘๖๗ โกมลบุณย์ Komalapunya พลเสือป่ามล รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ เมืองพิจิตร บิดาชื่อนุ่ม ปู่ชื่อบุญ 14/2/15  
๑๒๑๔ โกมลบุตร Komalaputra พระภักดีสงคราม (ดิศ) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่ออ่อน 30/3/13  
๕๐๐๔ โกมลบูรพ์ Komalapu^rba พลเสือป่ากลึง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อก่อน 24/5/19  
๑๙๕๖ โกมลปาณิก Komalapa^nika นายร้อยตรีผล ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ เมืองนครน่าน ปู่ชื่ออ่อน ทวดชื่อปาน 10/3/14  
๕๑๖๖ โกมลเปลิน Komalapelin ขุนนรบาลเวชสิทธิ์ (เต็ม) แพทย์กรมราชทัณฑ์ บิดาชื่อเปลี่ยน ปู่ชื่อหมื่นธรภา (นุ่ม) 14/6/19  
๔๖๓๐ โกมลผลิน Komalaphalin รองอำมาตย์ตรีเป้า กรมบาญชี กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่ออ่อน 4/10/18  
๐๕๓๗ โกมลพราหมณ์ Komalabra^hmana หลวงอินทฦาไชย (อ่อน) กรมพราหมณ์พฤฒิบาศ 23/8/13  
๔๔๙๗ โกมลพิมพ์ Komalabimba หลวงเทวพรหมา (ดี) แพทย์กระทรวงวัง ปู่ชื่ออ่อน ทวดชื่อพิมพ์ 6/6/18  
๒๒๓๔ โกมลพุกกณะ Komalabukkana หลวงวิเทศวิทยานุศาสตร์ (พุก) ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายอ่อน 7/5/15  
๕๕๐๐ โกมลภมร Komalabhamara นายหลี ครูโรงเรียนรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อโก๋ ปู่ชื่อภู่ 5/7/19  
๒๒๑๔ โกมลภูติ Komalabhuti นายสอาด มหาดเล็ก กรมพระอัศวราช บิดาชื่อหลวงภิรมย์สมบัติ (อ่อน) ปู่ชื่อหลวงนาวานุรักษ์ (พู) 7/5/15  
๕๕๕๙ โกมลมน Komalamana ขุนทรงธนกิตย์ (ผัน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19  
๑๗๒๖ โกมลมาลย์ Komalama^lya นายร้อยโทเปลื้อง ผู้รั้งผู้บังคับกอง กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐ กับนายเล็ก (บิดา) ปู่ชื่อนุ่ม ทวดชื่อเฟื่อง 29/10/14  
๖๒๓๐ โกมลมาลัย Komalama^laya พลเสือป่าทุ่ง ประจำหมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อไลย 25/12/21  
๑๔๗๓ โกมลมิศระ Komalamisra พระจันทรรักษา (เอี่ยม) ผู้ช่วยปลัดกรม กรมคลังแสง กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อมิ 15/6/14  
๔๔๑๕ โกมลมีนะ Komalamina พลเสือป่านาค กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ทวดชื่อลม่อม ปู่ชื่อเมี้ยน 4/5/18  
๕๕๔๓ โกมลมุสิก Komalamusika ขุนสาครพลารักษ์ (อ่อน) กรมสรรพากร 26/7/19  
๐๙๘๕ โกมลเมฆ Komalamegha นายร้อยตรีอ่อน ประจำกองทหารช่างที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อเมก 13/2/13  
๓๓๒๙ โกมลเมนะ Komalamena หลวงพรหมประกาศ (วอน) ยกะบัตร์ศาลพระราชอาญา กระทรงยุติธรรม ทวดชื่อน่วม ปู่ชื่อเหม็น 30/7/16  
๒๑๑๐ โกมลรัตน Komalaratna พลเสือป่ามล กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อนวม ปู่ชื่อแก้ว 23/3/14  
๔๓๗๑ โกมลรุจิ Komaruchi พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่อน 23/2/17  
๓๐๔๒ โกมลฤทธิ์ Komalariddhi ขุนชำนาญกุมภกิจ (เดือน) ศุภมาตราเมืองเพ็ชรบุรี บิดาชื่ออ่อน ปู่ชื่อหลวงวิเศษพยุหพล (ฤทธิ์) 14/5/16  
๔๑๐๑ โกมลลางคุล Komalala^ngul หลวงจำนงบริรักษ์ (แหยม) ปลัดกรมในกระทรวงมหาดไทย บิดาชื่ออ่อน 3/7/17  
๐๑๙๐ โกมลวณิก Komalavanik พระพินิจดุลอัฏ (ขัน) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ บิดาชื่ออ่อน สกุลพ่อค้า 5/7/13  
๑๒๕๑ โกมลวณิช Komalavanija ขุนธราภาคพาที (เผื่อน) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน กับนายพัด (บิดา) ปู่นายพัดชื่อนายอ่อน เป็นพ่อค้า 8/4/14  
๐๓๙๑ โกมลวรรธนะ Komalavardhana พระยาพฤฒาธิบดี (อ่อน) เปรียญ ปลัดกรมผู้ช่วยราชการกรมทะเบียน และผู้กำกับถือน้ำ กระทรวงมหาดไทย* 2/8/13 * เบี้ยบำนาญ
๓๔๙๔ โกมลวัจนะ Komalavachana นายเรือโททา ต้นเรือวิเทศกิจการ กองทัพเรือ บิดาชื่อนิ่ม ปู่ชื่อคำ 30/10/16  
๑๒๗๑ โกมลวัต Komalavat หลวงขจรจาตุทิศ (เอก) ผู้ช่วยแม่กองวางหมุดสามเหลี่ยมภูมิประเทศ กรมแผนที่ ทวดชื่ออ่อน 13/4/14  
๔๐๔๔ โกมลวาจ Komalava^cha นายร้อยตรีพยอม กรมยุทธศาสตร์ทหารบก ทวดชื่อคำ ปู่ชื่ออ่อน 17/6/17  
๐๔๖๓ โกมลวาทิน Komalava^din มหาดเล็กวิเศษอ่อน* กรมดนตรี 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนศรีวาทิต
๕๕๙๑ โกมลวาสี Komalava^si นายเรือโทบาง กระทรวงทหารเรือ 26/7/19  
๒๗๖๗ โกมลวิภาต Komalavibha^ta นักเรียนทำการนายเรือสว่าง กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อน่วม 12/12/15  
๕๒๐๔ โกมลวิสุทธิ์ Komalavisuddhi นายร้อยตำรวจโทสุวิสุทธิ์ ผู้บังคับกองตำรวจภูธร จังหวัดปราจิณ ปู่ชื่อพระพรหมพิราม (น่วม) 14/6/19  
๐๒๙๒ โกมลเวช Komalaveja พระยาประเสริฐสาตรธำรง* (นิ่ม) แพทย์ในพระราชสำนัก** 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พระยาประเสริฐสาตรดำรง" และ ** "จางวางกรมแพทย์ กระทรวงวัง"
๐๕๓๑ โกมลเวทิน Komalavedin พระครูอัษฎาจารย์ (นุ่ม) เจ้ากรม กรมพราหมณ์พิธี กระทรวงวัง 23/8/13  
๑๑๙๔ โกมลศาต Komalasa^ta นายร้อยเอกถม พนักงานยกกรบัตร กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อสาต 19/3/13  
๕๑๔๕ โกมลศุกร Komalasukra ขุนเทพนาไลย (จันทร์) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อ่อง 14/6/19  
๑๗๑๕ โกมลสมิต Komalasmita ว่าที่นายเรือตรีย้อย รองหัวหน้ากองทุ่นระเบิด กรมสรรพาวุธ กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อยิ้ม ปู่ชื่อนุ่ม 14/10/14  
๒๙๔๓ โกมลสิงห์ Komalasinha ขุนอาษารินทร์ (สิงห์) กำนันตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง เมืองสุพรรณบุรี บิดาชื่อ่อน 8/3/15  
๕๐๒๗ โกมลสุข Komalasukha พลเสือป่าสุข กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออ่อน ปู่ชื่อพ่วง 24/5/19  
๓๐๑๕ โกมลสุคนธ์ Komalasugandha รองอำมาตย์ตรีฟุ้ง ศุภมาตราเมืองสมุทรสาคร ปู่ชื่ออ่อน 3/5/16  
๔๖๔๕ โกมลสุต Komalasuta รองอำมาตย์ตรีปุ๋ย ยกกระบัตรศาลจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อน่วม 10/10/18  
๑๘๔๔ โกมลสุบิน Komalasupin พันจ่าโทแกลบ เรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อสุบิน 20/12/14  
๐๔๓๕ โกมลเสน Komalasen ขุนวิจิตรภัณฑการ (อ่อน) กรมชาวที่* 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมสวนหลวง"
๑๗๔๗ โกมลเสวิน Komalasevin พระเทวานิมิตร (ฮวบ) สังกัดกรมช่างสิบหมู่ (บิดา) กับนายร้อยตรีสอน สมุหบาญชีกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ (บุตร) บิดาพระเทวาชื่อนุ่ม 12/11/14  
๓๗๔๑ โกมลหิรัณย์ Komarahiranya พลเสือป่าคำ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อนุ่ม บิดาชื่อทอง 31/1/16  
๔๐๖๔ โกมละวิศ Komalavis ขุนสรรวิชาเพิ่ม (ผ่อง) รงเรียนเพาะช่าง ปู่ชื่อน่วม บิดาชื่อหล 20/6/17  
๒๙๐๘ โกมลานนท์ Komala^nanda นายหมู่ตรีช่วง กรมปลัดเสือป่า กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อนิ่ม 14/2/15  
๒๗๕๗ โกมลารชุน Komala^rajun นายร้อยโทเฉื่อย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕ ปู่ทวดชื่อนุ่ม ปู่ชิ่อนวล 12/12/15  
๒๑๙๖ โกมลาศวิน Komalasvin มหาดเล็กวิเศษยอม สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่ออ่อน 14/4/15  
๒๒๑๕ โกมโลทก Komalodaka นายพึ่ง เสมียน กรมพระอัศวราช บิดาชื่อน่วม ปู่ชื่อจุ้ย 7/5/15  
๐๒๕๓ โกมารกุล ณ นคร Koma^rakul na Nagara พระยาไชยยศสมบัติ (เฉลิม) อธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัต*ิ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สำหรับผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าพระยานคร (น้อย) ลงมาทางเจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยเมือง) และพระยาศรีสรราชภักดี (หนูเล็ก) 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อธิบดีกรมเก็บ"
๐๕๕๗ โกมารทัต Koma^radat หลวงศรีเทพบาล (วงษ์) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง นายฉิม มหาดเล็กรัชกาลที่ ๔ เป็นปู่ 23/8/13  
๐๐๑๐ โกมารภัจ Kom?rabhaj เจ้าหมื่นไวยวรนารถ* (เล็ก) หัวหมื่นมหาดเล็ก 16/6/13 เขียนให้เอง

* พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน รองอธิบดีกรมพระอัศวราช
๓๒๗๒ โกมาระเดช Komarateja ขุนนิเทศโทรกิจ (เลื่อน) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่ออ่อน ปู่ชื่อเดช 16/7/16  
๐๐๔๕ โกมุท Komud นายรองขัน (บัว) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง กรมมหาดเล็ก 19/6/13  
๖๑๗๒ โกมุทานนท์ Komudananda ราชบุรุษโกมุท ครูโรงเรียนวัดไพชยนต์ 19/11/21  
๓๒๐๒ โกเมน ณ กรุงเทพ Komen na Krungdeb หม่อมหลวงวงษ์ สำหรับผู้สืบสกุลลงใาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ 24/6/16  
๑๕๒๖ โกลละสุต Kollasuta นายเจริญ มหาดเล็ก ประจำกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี บุตรนายพันโทโกลสส์ (Kolls) 13/7/14  
๐๗๘๙ โกศลนัฎ Kosalanata นายอยู่นิ่ม มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อคี 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ
๐๘๐๐ โกศลวรรธนะ Kosalavardhana นายร้อยเอกฟู ผู้บังคับกอง ในกรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อเอี่ยม 4/12/13  
๔๒๙๖ โกศะภูต Kosabhuti นายพันโทพระวรราชนุรักษ์ (กอน) นายทหารเบี้ยบำนาญ กรมทหารบกราบที่ ๒ บิดาชื่อดก๋ ปู่ชื่อภู่ 23/12/17  
๑๓๐๙ โกศะโยดม Kosayodom พระอนุบาลดิตถกรรม (เสน) ปลัดกรมเจ้าท่า บิดาชื่อหลวงสารภัณฑ์วิสุทธิ (ต่อ) ปู่ชื่อขุนสภาไชย (ปิ่น) 17/4/14  
๒๑๔๐ โกศะรถ Kosaratha นายทัด กรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อคลัง ปู่ชื่อเกียน 23/3/14  
๑๓๖๓ โกศัยดิลก Kosayatilaka นายร้อยตรีเอิบ ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อขุนสิทธิสงคราม (ต่วน) บิดาชื่อเจิม 21/4/14  
๒๑๑๔ โกศัยเนตร Kosayanetra พลเสือป่าแฟ้ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อต่วน ปู่ชื่อเนตร 23/3/14  
๒๐๙๓ โกศัยวณิช Kosayavanija นักเรียนทหารกระบี่บุญ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายไหม พ่อค้า 18/3/14  
๐๖๖๔ โกศินานนท์ Kosina^nanda พระคลังสมบัติ (ยิ้ม) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรขุนคลังสมบัติ (ม่วง) 21/9/13  
๓๕๒๗ โกเศยะโยธิน Koseyayodhin นายร้อยโทต่วน กรมทหารบกราบที่ ๖ 4/11/16  
๒๓๖๖ โกไศยกานนท์ Koseyakananda อำมาตย์โท หลวงธรรมรัฐธุราธร (กล้าย) ผู้พิพากษาศาลเมืองพัทลุง ปู่ทวดชื่อหลวงอินทรสมบัติ (ไหม) 11/7/15  
๐๖๔๗ โกไศยนันท์* Kauseyananda พระยาพิเรนทราธิบดีสีหราชงำเมือง (อุ่ม) เจ้ากรมกองตระเวณฝั่งขวา กับพระผลากรนุรักษ์ (อิ่ม) ปลัดกรม กรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เกาไศยนันทน์ (Kauseyananda)"
๒๙๖๒ โกษะโยธิน Kosayodhin นายร้อยเอกนายไกรพลแสน (บุญธรรม) กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อหลวงพินิจปรีชา (คลัง) 9/4/16  
๕๑๖๘ โกสะรุทธะ Kosaruddha พระอมรมหาเดช (ลบ) กระทรวงมหาดไทย บิดา กับขุนหัตถโกศล (ไฝ) บุตร โยธาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 14/6/19  
๓๙๔๓ โกสิน Kosin หลวงศรนีวินิจฉัย (บุญมี) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อยุนนา (อิน) ทวดชื่อขุนคลัง (คลัง) 17/5/17  
๐๐๑๙ โกสุม Kosum จมื่นมหาสนิท* (กุหลาบ) กรมมหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 17/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสถานพิทักษ กระทรวงวัง
๒๓๔๖ ไกรจิตติ   อำมาตย์เอก พระทิพยศาสตร์ราชสภาบดี (สุดใจ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต บุตรสมิงสุรินทรศักดิ์ (ไกร) 1/7/15  
๔๕๗๑ ไกรบุญ   นายร้อยตรีเอิบ ประจำกรมทหารบกช่างที่ ๓ ทวดชื่อพระยาไกรโกษา (บุญมี) ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สมบูรณ์) 13/9/18  
๒๔๖๒ ไกรพันธุ์ Kraibandhu พันจ่าเด็กชาแสง ประจำกรมช่างมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงสุวรรณภักดี (ไกร) 23/8/15  
๐๐๐๕ ไกรฤกษ์ Krairiksh พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ) อธิบดีกรมชาวที่ กับพระยาจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (ลออ) กรรมการศาลฎีกา* สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจากพระยาไกรโกษา (ฤกษ์) 30/5/13 เขียนให้เอง

* สมุหพระนิติศาสตร์
๐๒๖๓ ไกลาศนันทน์ Kaila^sanandana ขุนสารบรรณบริหาร (ช่วง) นายเวรกองรักษาหนังสือ กรมราชเลขานุการ พระศรีไกรลาศเป็นปู่ทวด 13/7/13
           

 
นามสกุลพระราชทาน

อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article